Nyskapning er ikke forbeholdt privat sektor. Tvert i mot er potensialet for innovasjon i offentlig sektor enormt. Resultatet kan bli teknologiutvikling, mer velferd for mindre penger og nye arbeidsplasser. Så hvorfor skjer det ikke mer?

Forskningsrådets divisjonsdirektør for samfunn og helse, Jesper Simonsen, uttalte like før jul at det er barrierer mot innovasjon i offentlig sektor: «Økt verdiskaping, som er en viktig driver i næringslivet, er ikke relevant i det offentlige. Det lønner seg ikke å effektivisere. (…) For mye kontroll og rapportering og feilslåtte målstyringssystemer kan også hindre nyskaping».

I Telemark møtte jeg nylig den fantastiske gründeren Astrid Skreosen. Hun har jobbet på en fødeavdeling, men driver nå selskapet ASAP Norway som utvikler neste generasjons oppdekningsutstyr til bruk innenfor helse og omsorg. De har utviklet et fødselslaken som gjør det mye enklere å håndtere store væskemengder og effektiviserer rengjøringen.

Når Astrid legger inn anbud hos det offentlige, møter hun likevel utfordringer. Lakenet er naturligvis dyrere enn vanlige laken, og derfor risikerer hun å tape større anbud. Det innkjøpsavdelingene ikke tar hensyn til er at vaskeriet får mindre arbeid, og helsepersonellet får mer tid til pasientene. Skal vi fremme innovasjon og bedre tilbudet for brukerne, så må reglene for offentlige anskaffelser gjøre det mulig å prøve ut nye produkter, og regne kostnader på tvers av avdelinger og tjenester.

Fra et politisk perspektiv handler det å skape en kultur for innovasjon i stat og kommune mye om prioriteringer og regelverk. Høyre har prioritert kompetanseutvikling blant ansatte i offentlig sektor for at den skal utvikle seg som kunnskapssektor. Likeledes er regler for anskaffelser et stort hinder for innovative løsninger. Fornyelse av innkjøpsreglene kan utløse nyskapning og teknologiutvikling som kommer brukerne til gode.

Sterke næringsklynger fremmer innovasjon. En sterk petroleumssektor har gitt en norsk leverandørindustri i internasjonal toppklasse. Tilsvarende kan vi med riktige grep bidra til at den offentlige helse- og omsorgssektoren fremmer nyskapende næringsklynger. Tenk bare hvilke muligheter innovative IT-løsninger kan gi. Høyre har blant annet foreslått at det skal bli enklere å kommunisere elektronisk med fastlegen. Vi bør også lære av den danske ordningen som bidrar til at omsorgsteknologi tas i bruk selv i små kommuner.

Offentlige anskaffelser utgjør omtrent 15 prosent av BNP. Ågjøre mer strategiske innkjøp kan dermed ha store positive ringvirkninger for hele samfunnet. Tilbyderne vil måtte strekke seg lenger. Produktutviklingen vil gå mye raskere. Og brukerne av offentlige tjenester vil få bedre kvalitet.

I næringslivet blir strategisk innkjøp stadig viktigere. Ekspertene på feltet sier at innkjøpsavdelingen har blitt flyttet fra bakrommet til styrerommet. Temperaturen i debatten knyttet til Icas samarbeidsavtale med Norgesgruppen illustrerer hvordan anskaffelser og distribusjon har blitt et helt avgjørende konkurranseelement.

Selv om insentivene for effektivisering gjennom innovasjon ikke er de samme i offentlig sektor, så er betydningen like stor. Undersøkelser Forskningsrådet viser til, dokumenterer at Norge har mindre erfaring med innovative anskaffelser enn de andre nordiske landene. Det kan ikke vi være fornøyde med. Vi må endre reglene for offentlige innkjøp slik at det blir enklere å prøve ut innovasjoner, og slik at blir enklere å regne ut hvordan dyrere produkter kan gi besparelser i hele verdikjeden.

I arbeidet med å skape mer innovasjon i offentlig sektor er det viktig å jobbe tett sammen med forskningsmiljøene. Det finnes mye kunnskap om strategisk innkjøp, innovasjon, endringsledelse og ikke minst koblingen mellom dem, på høgskolene, universitetene og forskningsinstitusjoner som SINTEF. Forutsetningen for å lykkes med nyskapning i stat og kommune er derfor å øke kunnskapsutvekslingen i offentlig sektor, parallelt med at vi fornyer regelverket og systemet for innovasjon.

Dersom offentlig sektor blir en innovativ innkjøper kan hele det norske samfunnet høste fordeler. Bedriftene får sterkere insentiv til å utvikle nye produkter og tjenester. Vi kan yte mer velferd for mindre ressurser. I sum vil innovasjon i offentlig sektor bidra til å skape trygge arbeidsplasser for fremtiden.

Hvor lenge skal vi vente før vi skaper en kultur for innovasjon i stat og kommune?