- Sjømatnæringens globale oppdrag er å være med på å sikre nok næringsrik mat til en voksende befolkning. Regjeringen foreslår i budsjettet å styrke den marine forskningen med til sammen 40 mill. kroner, sier Aspaker.

Trygt fôr er en grunnleggende forutsetning for videre vekst – og for produksjon av trygg og næringsrik sjømat. Det er nødvendig å benytte vegetabilske fôrråvarer til fisk, for å sikre en forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsproduksjonen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) med 10 millioner kroner for å få økt kunnskap om forekomst av og nivå av plantevernmidler i fôr til fisk. Dette for å øke kunnskapen om at fôret til fisken er trygt og sunt, både for fisken og for konsumentene.

Regjeringen foreslår videre å øke bevilgningen med 5 millioner kroner til Veterinærinstituttet for å få økt kunnskap om introduksjon og spredning av sykdommer på oppdrettsfisk og planmessig forebygging for å sikre god fiskehelse. God fiskehelse er en grunnleggende forutsetning for videre vekst i havbruksproduksjonen.

Veterinærinstituttets oppgaver er økt som følge av veksten i havbruksnæringen. Den økte satsingen i 2015 er derfor viktig for at Veterinærinstituttet skal styrke kunnskapen og innsatsen rettet mot fisk og sjømat.

- Teknologi er viktig for å styrke konkurranseevnen og kan også bidra til økt miljømessig bærekraft. Midler til marin forskning gjennom Forskningsrådets programmer sikrer at det er de beste prosjektene som blir finansiert, sier Aspaker.

Forskning er grunnleggende for å realisere utviklings- og verdiskapingspotensialet innenfor næringen og på den bakgrunn foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til marin forskning i Forskningsrådet med 10 mill. kroner. Formålet med dette er å styrke kunnskapsgrunnlaget for å videreutvikle en bærekraftig sjømatnæring, herunder teknologiutvikling, internasjonalisering og basisbevilgninger til marine forskningsinstitutter.

I tillegg setter Regjeringen av 10 mill. kroner til bedre IKT verktøy i Fiskeridirektoratet.

- Dette skal gi raskere saksbehandling, bedre intern samhandling, fjerne tidstyver og enklere datautveksling med næringen. En mer effektiv arbeidsplattform vil frigjøre ressurser til kontroll og tilsyn og forenkle hverdagen til næringsutøverne, sier Aspaker.

Videre foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 10 millioner kroner for å styrke Havforskningsinstituttets arbeid med effektivisering av marin datainfrastruktur. Målet er å effektivisere datatilgangen til ressurs- og havbruksforskningen for å få mer effektiv bruk av marine data. Mer effektiv innhenting og bruk av marine data vil på sikt styrke den marine forskningen og sjømatnæringen og vi kan få en bedre forvaltning av våre viltlevende marine ressurser.