- Dette vil først og fremst komme idrett for barn og unge til gode, og en mulighet for de som i dag faller utenfor, sier leder for Høyres idrettsutvalg Linda Hofstad Helleland.

Idrettens økonomi har lenge vært et tema. Høyre ønsker å sikre idretten mer midler som blant annet skal gå til å dekke inn det store etterslepet på anlegg. De idrettspolitiske virkemidlene må sees i sammenheng.

- Vi savner en helhetlig tilnærming til hva midlene skal brukes til. Samtidig som idretten får økte midler, er Høyre opptatt av å sikre at kulturen ikke taper på endringene, understreker Hofstad Helleland.

Det er store utfordringer knyttet til barn og unges deltagelse i idrett. Frafallsproblematikken i den organiserte idretten i ungdomstiden er kanskje den viktigste. Omtrent halvparten av ungdom på 15 år tilfredsstiller anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om en time fysisk aktivitet om dagen. Dette gjelder både ungdom som har vært innom den organiserte idretten og de som driver med uorganiserte aktiviteter.

Etterslepet på idrettsanlegg er på om lag 2. mrd kr. Idretten selv mener det er en av de største utfordringene for at barn og unge skal motta et godt idrettstilbud i sitt nærmiljø. Hvert år øker etterslepet med om lag 200 mill. Det er stor mangel på idrettsanlegg i flere deler av landet.

- Høyre ønsker en helhetlig gjennomgang av anleggspolitikken og finansieringssystemet. I dag er tippemidlene en viktig del, for ikke å si nøkkelen til utbygging av anlegg. Reglene for tildeling baserer seg på en tradisjonell tilnærming der det i liten grad legges til rette for andre samarbeidspartnere, sier Hofstad Helleland.

Høyre vil i større grad kunne inkludere flere aktører i anleggsutbyggingen gjennom ulike finansieringsmodeller, og gjøre det mer attraktivt å investere i anlegg. Utbyggingen av alle typer anlegg må sees i sammenheng.

- Vi må tenke nytt for at flere barn og unge skal kunne oppleve idrettsglede, avslutter Hofstad Helleland.