Norge står midt i en dyp økonomisk krise, som Regjeringen ikke klarer å håndtere. De står for en politikk som ikke bringer Norge fremover, men tvinger Norge bakover. Da er det Høyre som må si stopp, og si tydelig i fra: Norge trenger en ny kurs. Norge trenger Høyre i Regjering.

· Vi skal investere i fremtiden fordi det er verdiene vi skaper som er garantisten for velferden i samfunnet vårt. Høyre vil sikre at avkastningen fra Pensjonsfondet i større grad brukes til samferdsel, kunnskap, lavere skatter og miljøinvesteringer.
· Vi skal styrke satsningen på innovasjon og kunnskap og skape det kunnskapssamfunnet som skal sikre Norges arbeidsplasser, vekst og konkurranseevne i fremtiden. Vi skal øke satsningen på forskning og utvikling, og utvide SkatteFUNN-ordningen.
· Vi skal bygge en moderne infrastruktur, satse på nye løsninger og sørge for tidenes samferdselsløft i Norge. Investeringstaken i NTP skal økes kraftig. Høyre vil opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane. Vi skal bygge mer vei på kortere tid med nye løsninger som OPS. Kollektivtrafikken skal styrkes.
· Vi skal gi bedriftene våre de beste rammebetingelser, og gjøre det lettere å starte og drive små og mellomstore bedrifter. Høyre vil fjerne den særnorske formuesskatten og arveavgiften. Regelverket for bedriftene skal forenkles.
· Vi skal få ned skattene for alle, både de som jobber og de som skaper jobbene. Det skal lønne seg å gjøre en innsats, og det skal være lov å lykkes.
· Vi skal styrke den private eiendomsrett og det private eierskapet, hvilket er avgjørende også for våre viktige distriktsnæringer som fiskeri, havbruk, skogbruk og jordbruk.
· Vi skal benytte oss av de mulighetene Norge har, og opprettholde en høy aktivitet på letenivået på norsk sokkel. Olje- og gassnæringen er vår viktigst næring, og skal fortsette å være det. Vi skal åpne for mer aktivitet i nord.

Arbeidsplasser kan ikke vedtas av politikere, men skapes av trygge og lønnsomme bedrifter. Gode arbeidsplasser skapes av mennesker. Høyres politikk gjør det mulig.

Høyre vil bruke krisen som en anledning til å snu kursen Norge har beveget seg de siste fire årene, og legge grunnlaget for at Norge kommer styrket ut av krisen. God politikk kan skape et bedre samfunn. Det krever Høyrepolitikk. Det krever Høyre i Regjering.