Av Hårek Elvenes,Stortingsrepresentant H og medlem av justiskomiteen

Kriminelle organiserte miljøer har fått fotfeste i arbeidslivet. Det undergraver velferdsstaten og norske lovlydige selskaper utkonkurreres av kriminell virksomhet. Konsekvensen på lang sikt kan i verste fall være at vi i Norge vil mangle lovlydige bedrifter til å utføre større og mindre oppdrag for private og det offentlige. Vi kan få en situasjon der hele bransjer, eksempelvis bygg- og anleggsbransjen, kontrolleres av kriminelle aktører.

Felles operativ innsats mellom politiet og kontrolletatene (skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet) har vist seg å gi gode resultater. Samarbeidet skal forsterkes gjennom et nasjonalt tverretatlig etterretning- og analysesenter. Informasjonsdeling mellom politiet og kontrolletatene skal styrkes. Regjeringen vil intensivere arbeidet mot konkurskriminalitet og konkursryttere.

Det offentlige må gjennom egne anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme er seriøst arbeidsliv. Antall underleverandører skal begrenes i kontraktskjedene i bransjer spesielt utsatt for kriminell virksomhet. Det skal stilles krav om at leverandører til det offentlige som skal ha lærlinger. Det skal etableres en nasjonal godkjenningsordning for utenlandsk fagutdanning for å sikre fagkompetansen ikke undergraves.

Regjeringen arbeider med flere tiltak som har særlig betydning for byggenæringen. Sentral godkjenning av foretak og registre skal dokumentere at foretak følger regelverket.

Vi ser at arbeidslivskriminaliteten smitter og korrumperer andre deler av samfunnet. Penger tjent i den kriminelle underverden avler ny kriminalitet. Organiserte kriminelle knyttet til mafialignende nettverk driver hvitvasking av penger fra annen kriminalitet i tillegg til skatte- og avgiftsunndragelser, trygdesvindel, valutasvindel, menneskehandel og narkotikahandel.

I statsbudsjettet for 2015 bevilges det 25 mill. kroner ekstra til felles operative tiltak mellom Arbeidstilsynet, politiet, NAV og skatteetaten. Politidistriktene må gjøres sterke nok til å etterforske denne type kriminalitet. I dag er det altfor store forskjeller mellom politidistriktene i evnen til å håndtere arbeidslivskriminalitet. Det i vår felles interesse at kriminelle ikke skal få ødelegge norsk arbeidsliv. Derfor tar regjeringen i bruk sterke virkemidler på bred front i kampen mot uvesenet.