Av Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H) og medlem av justiskomiteen

Egne fengselsplasser for utenlandske domfelte med utvisningsvedtak er tvingende nødvendig for å hindre at kontakter etableres mellom disse og straffedømte som skal tilbake til det norske samfunnet.

Mer enn hver tredje innsatt i norske fengsler er utenlandsk statsborger og 7 av 10 soner dommer over ett år. Utlendinger begår mye av den mest alvorlige kriminaliteten. Kun 15 % av vinningskriminaliteten oppklares. Kombinasjonen av liten risiko for å bli tatt, lave straffer og komfortable soningsforhold virker neppe særlig avskrekkende på utenlandske kriminelle nettverk. Når risikoen er lav og gevinsten er høy, smaker det mer enn det koster å ta sjansen på kriminalitet i Norge.

Det er et økende problem at utenlandske statsborgere med tilknytning til Norge tilrettelegger for kriminell aktivitet som utføres av tilreisende kriminelle på lynvisitt. Egne fengsler for utenlandske domfelte som skal ut av landet er ikke tiljublet av alle. Norsk forening for kriminalreform (KROM) kan styre sin begeistring for egne fengsler for utenlandske domfelte. KROM har i mer enn 40 år stått på barrikadene for kriminalpolitiske reformer der hensynet til gjerningspersonen ofte har vært et hovedanliggende. Motstanden er begrunnet med tiltaket virker diskriminerende på kriminelle utlendinger som gruppe.

Det er tvingende nødvendig å treffe tiltak som forhindre at utenlandske fanger etablerer og videreutviklinger kriminelle nettverk i norske fengsler. Åskille utenlandske straffedømte som skal ut av landet fra norske straffedømte som skal forberedes på et liv i det norske samfunnet er begrunnet forskjellsbehandling. Dessuten gir det større mulighet til tilpassede rehabiliteringsopplegg og mer effektiv bruk av tolketjenester.