Elisabeth Aspaker får full støtte av forsker Dan Olweus som har utviklet et eget program for å unngå mobbing i skolen. Han kaller Godals forslag for et gufs fra fortiden.

– Det er riktig at det skal være sanksjoner mot regelbrudd og mobbing, men bruk av spanskrør er et virkemiddel som ikke hører hjemme i vårt samfunn, sier Olweus som for øvrig viser til at mobbingen i skolene gikk ned i perioden 2000-2005, blant annet takket være en sterk innsats den borgerlige regjeringens bruk av antimobbeprogrammer.

Høyre mener kampen mot mobbing må trappes opp.

- Samfunnet må tydelig markere null-toleranse mot mobbing. Voksne må bevisstgjøres og gå foran som gode rollefigurer i omgang med andre mennesker og på internett. Mange voksne har tillatt seg en ”atferd” og væremåte på nettet som ikke er til etterfølgelse. Skal vi bekjempe digital mobbing må mange voksne her skjerpe seg. Altfor mange elever opplever mobbing og utrygghet på skolen og får psykiske problemer. Dessuten vet vi at vedvarende mobbing også kan gå ut over skoleresultatene. Det er både overraskende og skuffende at mobbetallene ikke viser nedgang til tross for at kommuner og skoler har tatt i bruk ulike programmer for å forebygge og bekjempe mobbing, sier Elisabeth Aspaker.

Barn og ungdom som opplever mobbing har krav på bistand fra skolens og samfunnets side. Høyre avventer nå en utredning knyttet til forslag om etablering av en mobbeombudsordning, men har ikke konkludert på dette punkt.

- Alt tyder på at det ikke reageres raskt nok eller slås hardt nok ned på mobbing i skolen. Dette er uholdbart og det bør ha konsekvenser når noen forsømmer seg i forhold til mobbeofre. Overtramp i skolen må følges opp med reaksjoner, eksempelvis i form av bøter, når det beviselig foreligger brudd på Opplæringslovens § 9a eller mobbeloven som den også kalles. Innføring av sanksjoner kan være veien å gå for at kommuner og skoler skal ta ansvar og engasjere seg mer aktivt for et mobbefritt skolemiljø, sier Aspaker.

Høyre er også opptatt av at mobberne må stilles til ansvar og mener politiet bør trekkes inn i skolen for å understreke alvoret i mobbing og hjelpe skolen og foreldrene til å sette grenser.

- Hver skole bør få sin egen politikontakt som kan bistå i arbeidet med å forebygge og bekjempe mobbing. Mobbesaker bør også mer systematisk bringes inn for konfliktrådet slik at mobber blir konfrontert med egne gjerninger og offerets opplevelser – og for å vise at samfunnet mener alvor med null-toleranse mot mobbing, avslutter hun.