Sammen med Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen har de fremmet et representantforslag i Stortinget kalt "Klare krav - økt toleranse". I dette forslaget skisserer de punktvis opp hvordan integreringspolitikken bør være.

- Norsk integreringspolitikk har på mange måter vært vellykket. Svært mange med minoritetsbakgrunn tar høyere utdannelse, og det store flertallet med minoritetsbakgrunn er lovlydige, skikkelige borgere som arbeider og betaler sin skatt. Samtidig har vi utfordringer, særlig i forhold til integreringen av nyankomne, sier Bent Høie.

I forslaget fremheves tre hovedutfordringer:

  1. Mange minoritetselever får for dårlige resultater på skolen.
  2. Mange voksne med minoritetsbakgrunn har ikke tilstrekkelig norskkunnskaper.
  3. Kombinasjonen av hindringer inn til arbeidsmarkedet, og et omfattende og komplekst stønads- og rettighetssystem i fungerer i for stor grad som et ”klister” for folk fremfor et kortvarig sikkerhetsnett.

Tre klare krav
Forslagsstillerne mener de tre hovedutfordringene kan sees i sammenheng med tre klare krav vi som samfunn må stille i integreringspolitikken:

  1. En skole med kunnskap og kvalitet stiller høye krav til alle elever, uavhengig av bakgrunn.
  2. Alle som bosetter seg eller får opphold i Norge skal lære seg norsk.
  3. Vi må stille klarere krav, også til nyankomne, om at voksne, friske mennesker skal arbeide og stå på egne ben.

- Vi mener det er viktig å sette mål for integrering, og at arbeidet for å nå målene følges tett slik at vi kan se at målene også nås, sier Bent Høie.

- I Norge er språkkunnskaper en forutsetning for å fungere i samfunnet. Vi mener derfor det må stilles strenge og klare krav til å beherske norsk, med påfølgende gode tilbud for å mestre det. Kvaliteten og ambisjonene for norskopplæringen må økes.

Han understreker også viktigheten av at relevant informasjon om hva som kreves av tilleggsutdannelse - eller kompetanse for at utenlandsk utdannelse skal anerkjennes og/eller godkjennes i Norge, gis på et tidlig tidspunkt.

- Mange nordmenn med utenlandsk bakgrunn opplever at det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Selv de med god og relevant utdannelse og erfaring opplever problemer med å få jobb. Tallene for arbeidsledighet er fortsatt for høyt, sier Høie.

- Det er viktig at realkompetanse og yrkesprøving videreutvikles. I den forbindelse kan det vurderes om myndighetene kan utarbeidet en form for ”kompetansedokument” som kan gi et generelt bilde av hva vedkommende besitter av kompetanse, både formalkompetanse og realkompetanse. Et slikt dokument kan utarbeides av myndighetene i samarbeid med utdanningssystemet og arbeidslivet.

Forslaget kan lastes ned i PDF-format i høyre kolonne