- Klepp er en foregangskommune på dette og vi oppnår gode resultat. Dette bidrar til å unngå "naving", og snur holdningen unge har til arbeid. Dette er viktig for å unngå at en havner inn i en "karriere" i NAV-systemet, sier Ordfører i Klepp Ane Mari Braut Nese.

Mer om "Snu i døra" i Klepp

Målgruppen for "Snu i døra" er unge, nye sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 25 år som har rett på nødhjelp (eller annen ytelse) fra NAV. Det stilles krav til arbeid for å motta ytelsen og de må registrere seg på NAV som arbeidsledige.

Rask saksgang

Det tas kontakt med deltaker innen 48 timer fra de blir kontaktet av saksbehandler hos NAV. Deltakeren begynner å jobbe umiddelbart i Jæren Industripartner og blir fulgt opp av en arbeidsleder per 4 deltakere. Perioden går over 3 måneder og hensikten er å snu deltaker mot arbeidstrening for å unngå passivitet.

Samarbeidsform

Jæren Industripartner har kontakt med NAV en gang i uka pr deltaker og tar imot bestilling fortløpende. Det er løpende kontakt med deltaker og arbeidsleder ute i bedriften – minst 1 – 2 ganger i uka.

Resultater

Av 58 deltakerne er det kun 11 som mottar sosialhjelp i dag, altså "snudde" 81 % i døra.

De ansatte kan fortelle om at noen deltakere har snudd allerede samme dagen, og sagt "nei, må jeg jobbe - så kan jeg likegodt finne jobb selv". De som deltar i opplegget, kommer inn i en normal døgnrytme, lærer "reglene" i arbeidslivet (komme på tiden, si fra om du er syk, følge sikkerhetsregler, ta i mot beskjeder... osv). De blir klare til å gå ut i ordinær jobb etterpå. Andre overvinner frykt for å omgås mange mennesker, og opplever at de har evner som er verdt å utvikle videre. Enten i studier eller i en annen jobb.

Om bedriften

Jæren Industripartner AS er eid av kommunene Klepp, Time og Hå og tar inn personer med rett til sosialhjelp fra Klepp og Time.