Med den politiske plattformen som ble lagt frem 7. oktober 2013 (Sundvolden-plattformen) blir klimapolitikken forsterket utover Stortingets klimaforlik fra 2012.

I Sundvolden-plattformen varsles det en rekke tiltak som vil forsterke klimapolitikken.

Blant disse er:

  • Økt satsing på å utvikle ny klimavennlig teknologi.
  • Bred satsing på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020.
  • Forsterket satsing på kollektivtransport i storbyene, blant annet gjennom å gi statlige investeringstilskudd til viktige kollektivløsninger.
  • Videreføre dagens avgiftsfordeler for nullutslippsbiler 2017 og dagens unntak fra veibruksavgift for alternative drivstoff til 2020.
  • Utarbeidelse av krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.
  • Innføre skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene.
  • Statens Pensjonsfond – Utland («Oljefondet») kan begynne å investere i fornybar energi rundt omkring i verden.
  • Nedsettelse av en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket.

Alt dette innebærer en forsterkning av klimapolitikken utover Stortingets klimaforlik fra 2012.

Sundvolden-plattformen har blitt kritisert fordi klimapolitikk ikke var listet opp blant 8 viktige satsingsområder innledningsvis i dokumentet.

- Det er riktig at vi ikke bruker så store ord om klimautfordringen som de rødgrønne brukte. Men så var også de rødgrønnes klimapolitikk preget av store ord og lite handling. Vi vet hvordan det gikk med «månelandingen». Vi bruker kanskje litt mindre ord enn de rødgrønne, men vi skal ha mer handling. Sundvolden-plattformen legger grunnlaget for at vi vil få mer resultater i klimapolitikken enn det SV fikk til gjennom 8 år i Miljøverndepartementet, sier miljøpolitisk talsmann Nikolai Astrup.

Hele Sundvolden-plattformen finner du her.