- Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke først og fremst sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere en mulighet for utvikling og vekst, sier statsminister Erna Solberg.

Rapporten ”A better climate for growth” tegner et positivt og teknologibasert syn på klima og vekst. Dette er i motsetning til det fastlåste nullsumspillet som har preget internasjonal klimapolitikk de siste årene. Rapporten konkluderer at motsetningene mellom vekst og klimahandling i de fleste tilfeller er oppkonstruert.

- Det betyr ikke at omstillingen til lavutslippssamfunnet vil bli enkel, eller uten kostnader. Men argumentet om at lavere utslipp vil svekke mulighetene for økonomisk vekst må revurderes fullstendig, sier Solberg.

Erna Solberg mener tiden er inne for å tenke langsiktig om klimaøkonomien. Vi trenger et grønt skifte.

- Jeg vil trekke fram to eksempler fra rapporten som viser hvor viktig det er å få på plass gode økonomiske insentiver, sier Solberg og sikter til:

  • Globalt brukes det hvert år 544 milliarder dollar på direkte subsidiering av bruk av fossile brensler. Knappe offentlige budsjetter brukes til å gjøre forurensning billigere. Det svekker insentivene for innovasjon og investeringer i klimavennlige løsninger.
  • At det er kostnadsfritt å forurense, bidrar tilsvarende til å ødelegge verdens tropiske skoger. Det har få eller ingen konsekvenser å hugge ned trær i regnskogen. Derfor legges skog øde fremfor at dagens bruk av jorden effektiviseres.

Regjeringens langsiktige mål er at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

- Vinnerne i framtiden er de som så det grønne skiftet komme og som handlet klokt gjennom innovasjon og omstilling. Vi må bruke kunnskapen og ressursene vi har i dag, til å utvikle grønn konkurransekraft, sier Solberg.

- Regjeringen vil fortsette å jobbe fram langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for næringsliv, kommuner og enkeltmennesker som legger til rette for grønne veivalg.