- Det virker helt tilfeldig om pasientene får innfridd sin rett til helsehjelp, påpeker Lønning. Andelen som får avslag på søknader om hjelp varierer fra 3 til 79 prosent, avhengig av hvilken institusjon pasienten blir henvist til.

Mye lov, lite orden
- Høyre har vært en pådriver for å gi pasientene sterkere rettigheter, slik at de kan sette makt bak sine krav om behandling. Riksrevisjonens rapport viser imidlertid at det er mye lov, men lite orden i det psykiske helsevernet. Når pasientenes rettigheter ikke blir respektert, blir en juridisk rettighet bare en papirtiger, uttaler Lønning. Han understreker at rettssikkerheten for pasientene må styrkes.

Behov for bedre styring
Riksrevisjonens rapport avdekker at tilbudet til psykisk syke ikke er likeverdig i hele landet. Det er store geografiske variasjoner i ventetid og kvalitet i tilbudet. - Rapporten viser at det ikke bare er mer penger som er løsningen på problemene i det psykiske helsevernet, sier Lønning. Til tross for at det er investert milliardbeløp i tjenesten gjennom opptrappingsplanen, opplever pasientene at tilbudet svikter i mange ledd.

Høyres løsninger
Høyre mener at det må iverksettes flere tiltak for å løse utfordringene:

· Pasientene må få vurdert sitt behov for behandling på et bedre faglig og mer uavhengig grunnlag. Når institusjonene selv skal vurdere rett til behandling og frist for dette får vi en ordning der "bukken passer havresekken"

· Det må snarest etableres en bedre ordning som gir pasientene informasjon om ulike tilbud og ventetider, herunder for private avtalespesialister.

· Det må inngås flere avtaler med private aktører som har ledig kapasitet, slik at pasientene kan få hjelp raskere og samtidig få større valgfrihet.