Befolkningen vokser raskt, særlig i byregionene. Når utbyggingen av vei og kollektivtilbud blir hengende etter befolkningsveksten, skaper det press på boligpriser med mer pendling, mindre fritid og lengre køer.

Høyre vil samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre en utbygging av nye boliger og nye kollektivløsninger som henger sammen. Det bør etableres strategiske måltall for utviklingen i kollektivtilbudet, og slik gjøre det enkelt å sammenlikne storbyregionenes resultater opp mot hverandre. Høyre vil prioritere utbygging av InterCity- og pendlertog til storbyene, og at kollektivsatsingen sees i sammenheng med jernbanesatsingen.

Høyre vil ha en betydelig økning i bevilgninger til nye bane- og bussløsninger. Det bør tildeles statlige investeringstilskudd etter prinsippet om like store lokale tilskudd til prosjektene (50/50 tilskudd). Den statlige medfinansieringen skal utbetales over tid og begynne ved prosjektenes oppstart. Det satses spesielt mye i de fire store byene.

Høyre vil konkurranseutsette driften av kollektivløsningene der hvor det er hensiktsmessig og gir et bedre tilbud til brukerne. Samtidig er det viktig at beredskapssystemene er solide og effektive. Et bedre samarbeid med kommuner og fylker om kollektivtransporten vil kunne gi et bedre tilbud, redusere prispresset i boligmarkedet og bidra til mindre trengsel.

Høyre vil etablere bymiljøavtaler for å erstatte dagens belønningsavtaler og bypakker, for å fremme bedre kollektivtrafikk i de store byene. En av forutsetningene bak ordningen fra 2004 var at ”det er en lokal beslutning hvilke tiltak som iverksettes”. Det bør fremdeles være opp til de lokale myndigheter å avgjøre hvilke tiltak som er best egnet for å oppnå ønsket effekt, og staten bør premiere resultatene fremfor enkelte virkemidler.

Les også: Nye løsninger må gi mer vei og bane

Les også: Høyres visjon for storbyregionene i 2030

Les også:Høyres satsing på elektronisk kommunikasjon

Høyres løsninger:

 • samarbeide tett med kommuner og fylker for å sikre en utbygging av nye boliger og nye kollektivløsninger som henger sammen. Det bør etableres strategiske måltall for utviklingen i kollektivtilbudet, og slik gjøre det enkelt å sammenlikne storbyregionenes resultater opp mot hverandre
 • bygge ut kollektivtilbudet i de fire største byområdene. Det forutsettes at staten dekker 50 pst. av investeringskostnadene vedstore kollektivtransportløsninger i de største byområdene
 • prioritere utbygging av InterCity- og pendlertog til storbyene, og at kollektivsatsingen sees i sammenheng med jernbanesatsingen
 • bidra til at storbyregionene i 2030 har utviklet et bærekraftig kollektivnett basert på de smarteste transportløsningene, innovativ og miljøvennlig teknologi, enkelt tilgjengelig for alle
 • legge til rette for bruk av klimavennlige hurtigbåter der dette kan avlaste veinettet, spesielt i pressområder
 • for å få enda flere til å velge kollektiv ønsker Høyre å se på hvordan myndighetene kan bidra til bedre dekning for mobil og mobilt bredbånd mens man reiser kollektivt
 • konkurranseutsette driften av kollektivløsningene der hvor det er hensiktsmessig og gir et bedre tilbud til brukerne
 • etablere gode bymiljøavtaler for å oppnå en ønsket utvikling av kollektivløsninger i storbyene for å sikre raskere utbygging av kollektivtrafikk i storbyene. Innfartsparkering gjøres til en del av bymiljøavtalene
 • bygge vei og bane raskere og mer helhetlig ved å ta i bruk nye løsninger for finansiering og utbygging. Regjeringen vil overoppfylle nasjonal transportplan
 • modernisere jernbanesektoren gjennom en forretningsmessig organisasjonsform og ta i bruk konkurranseutsetting der det er hensiktsmessig
 • vurdere etablering av et eller flere utbyggingsselskaper for jernbaneprosjekter, for å sikre forutsigbar fremdrift
 • arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise

Har du spørsmål til Høyre om kollektivtransport som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.