Arbeiderpartiet får lederen i finanskomiteen, familie- og kulturkomiteen, næringskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Fremskrittspartiet skal lede justiskomiteen, kontroll- og konstitusjonskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen.

Høyre har fått lederen i utenriks- og forsvarskomiteen og i helse- og omsorgskomiteen.

Sosialistisk Venstreparti har fått lederskapet i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Senterpartiet skal lede energi- og miljøkomiteen og Kristelig Folkeparti transport- og kommunikasjonskomiteen.

Hvem som skal lede de forskjellige komiteene, og hvilke representanter som skal sitte hvor, vil bli klart om kort tid.

Hvor mange komitéledere hvert parti skal ha, er avhengig av hvor mange representanter de har. Det er partiene selv som har forhandlet fram enigheten om hvilke komiteer de skal lede.

I tillegg til fire ledere har Ap fått første nestleder i én komité og andre nestleder i fem komiteer. Frp har første nestleder i tre komiteer og andre nestleder i tre komiteer. H får to første nestledere og to andre nestledere. Sp har én første og én andre nestleder. Det samme har SV og KrF.