En styrket primærhelsetjeneste vil gi pasientene et bedre tilbud med mindre reiseavstand, økt kvalitet på behandling og sikkerhet for at ressursene blir brukt tidlig for å forebygge en forverring i sykdomsutviklingen.Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og vi ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenesten.

Regjeringen har lagt frem en melding om fremtidens primærhelsetjeneste. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Regjeringen fremmet derfor tiltak allerede i statsbudsjettet for 2014, som du kan lese her. 2015-budsjettet kan du lese her.

Høyres løsninger:

 • bygge ut allmennhelsetjenesten i kommunene og stimulere til at flere helsetilbud samlokaliseres i lokale helsehus der fastlegene utgjør kjernen
 • styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde, øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell og innføre kompetansekrav i helse- og omsorgssektoren
 • endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene
 • bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene
 • åpne for at noen av de største kommunene kan overta ansvaret for distriktspsykiatriske sentre
 • etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasientene et bedre helsetilbud der de bor, avskaffe dagens kommunale medfinansieringsordning for sykehusene og innføre direkte støtteordninger til gode lokale samhandlingsprosjekter
 • gi gravide med lang reisevei til fødestedet rett til følgetjeneste dersom det er behov for det, samt bygge ut jordmortilbudet i kommunene
 • endre egenandelene slik at mennesker med store helseutgifter og dårlig økonomi blir skjermet, samtidig som det blir bedre sammenheng mellom prioritering og målet om sammenhengende helsetjenester i egenandelsystemet
 • øke støtten til tannbehandling til dem som har store tannhelseutgifter og dårlig økonomi
 • styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og øke kompetansen når det gjelder å fange opp familier i krise. Kartlegge grunnleggende ferdigheter ved fireårskontrollen
 • styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke
 • styrke kvaliteten i legevakttjenesten ved å innføre bredere nasjonale krav til innholdet og omfanget av tjenesten
 • jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene. Arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og andre, i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Har du spørsmål til Høyre om kommunehelsetjenesten som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.