Høyre vil øke kommunenes andel av egne inntekter, la kommunene beholde en andel av selskapsskatten, og føre en politikk der kommunene i større grad kan prioritere lokale behov. Høyre vil la gi mer makt til kommunene, på bekostning av staten, sier Trond Helleland, Høyres kommunalpolitiske talsmann.

Sterkere statlig styring

Utviklingen under den rødgrønne regjeringen har gått i gal retning, og vi ser en stadig strammere styring fra staten. Høyre forventer at regjeringen legger frem den utsatte stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat, og at den inneholder konkrete tiltak for å utvikle lokaldemokratiet og øke den lokale handlefriheten.

- Regjeringen hevder at den sterke omfordelingspolitikken er viktig for å få likest mulig kommuner. Hva skal vi da egentlig med det kommunale selvstyret? Hvis lokale ønsker og prioriteringer ikke skal tillegges vekt, men alle kommunene skal være like og staten skal styre overføringene, hvorfor har man da kommuner og kommunestyrer i det hele tatt? spør Helleland.

For Høyre er det viktig å understreke at man lokalt vet best hvilke prioriteringer som trengs, og derfor bør også kommunene få mer makt og større råderett over egne inntekter. Men dagens regjering har de fått vesentlig mindre.

Høyres alternativ: Trygghet i kommunene gjennom kunnskap og konkurransekraft

• Høyre vil legge til rette for en politikk der kommunene kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver, og der også gode, alternative løsninger – som for eksempel samarbeid med private - ikke straffes.

• Høyre vil at kommunene skal få beholde mer av egne inntekter, ved å øke andelen kommunene får beholde av egne inntekter fra 40 % til 50 %.

• Høyre har foreslått at kommunene skal få beholde en andel av selskapsskatten slik at kommunene også får noe igjen for å vektlegge næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser.

• Høyre vil ha robuste og mer levedyktige kommuner.

• Høyre vil la kommunene få mulighet til å gjøre lokale prioriteringer tilpasset lokale behov.

• Høyre vil innføre positive virkemidler for sammenslåing.

• Høyre vil gi mer makt til kommunene, på bekostning av staten.