- Gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handle om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: Barnevernsbarn, rusmisbrukere, mennesket med psykiske helseutfordringer, de som faller utenfor, sier Sanner.

Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner, som kan få flere oppgaver og mer ansvar. De fleste tjenester løses best nærmest innbyggerne, i lokalsamfunnene.

- Vi kjenner Norge og vår mangfoldige geografi. Det er unaturlig å stille et absolutt krav om innbyggertall eller antall kommuner. Samtidig er ekspertutvalget tydelige på hvilke forutsetninger kommuner bør ha for å sikre gode tjenester innen for eksempel barnevern, PPT, og legevakt, sier Sanner som selv har besøkt 17 av 19 fylker på de fem månedene han har vært statsråd.

- Ekspertutvalgets rapport er tankevekkende og illustrerer utfordringene kommunene står ovenfor. Den gir tydelige råd om hva som kreves for at kommunene skal sikre innbyggerne sine gode tjenester i årene som kommer, og hvordan vi kan få bedre areal og samfunnsplanlegging i pressområdene, sier Sanner.

- Nå ser vi frem til mange gode debatter om hvordan fremtidens kommunestruktur skal bli og jeg forventer at ordførerne setter seg i førersetet i denne prosessen, avslutter sanner.

Fakta om rapporten:

Ekspertutvalget har gjort en uavhengig, faglig vurdering av utviklingstrekk i samfunnet, endringer i kommunenes ansvar siden forrige reform, fagmiljøer både i brede og spesialiserte tjenester. Her er dette svært oppsummert, i rapporten ligger det god faglig gjennomgang og bakgrunn for de ulike punktene.

Utvalget gir tre hovedanbefalinger:

- Kommunestørrelse: Utvalget har tatt som utgangspunkt at kommuner skal løse alle oppgavene selv. Ekspertutvalget anbefaler at kommuner bør ha minst 15 000– 20000 innbyggere. Dette tallet bygger på både kommunes mulighet til å ha tjenesteutvikling i de brede tjenestene (skole, sykehjem osv) og tilstrekkelige fagmiljøer i spesialiserte tjenester (barnevern, ppt, spesialundervisning, legevakt). Tallene er i hovedsak hentet fra hva kommunene selv definerer som nødvendig innbyggertall når de avtaler interkommunale løsninger for disse oppgavene.

- Bedre samfunnsutvikling i byene: Ekspertutvalget beskriver særskilte utfordringer i byområdene som gir dårlige løsninger og der innbyggernes lever sine liv på tvers av kommunegrensene. De anbefaler at kommunestrukturen i større grad bør sammenfalle med det funksjonelle området innbyggere og næringsliv forholder seg til.

- Mindre statlig detaljstyring. Ekspertutvalget anbefaler at staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer