Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform der målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Makt og ansvar flyttes til større og mer robuste kommuner og målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

I Grenland, er det i hvert fall 2 kommuner som etter mitt syn peker seg ut som naturlige kommuner å slå sammen, nemlig «tvillingbyene» Porsgrunn og Skien. Kommunene har vokst sammen til ett bo- og arbeidsmarked med felles utfordringer. Mange pendler på tvers av kommunene, vi har interkommunalt samarbeid og felles lag og foreninger. Avstandene er små. Kommunene har utfordringer med å styrke sin attraktivitet som nærings- og bostedskommuner. En sammenslåing kan gi grunnlag for sterkere fokus på konkurransen utenfra. Skal Grenland styrke sin posisjon, må vi stå sammen i Grenland og samle vår krefter innover der beslutningene tas- og tildelingene avgjøres, og ikke kjempe mot hverandre!

I Vestfold har 3 kommuner allerede vedtatt- og levert inn søknad om å få slå seg sammen i det som til nå har blitt kalt SAS-kommunene (Sandefjord, Stokke og Andebu). 3 ulike kommuner hva størrelse, kultur og organisasjon angår, men likevel; da sammenslåingen ble diskutert, var de 3 likeverdige parter, noe de mener var en viktig suksessfaktor for at de kom raskt i havn med prosessen. Aktørene erkjente at kommunesammenslåing grunnleggende sett er et politisk spørsmål, og ikke først og fremst faglige/administrative utredninger. SAS-kommunene la derfor stor vekt på å etablere en felles politisk forståelse av nåsituasjonen og fremtidige utfordringer. Forankring og enighet på tvers av politiske partier og kommunegrenser var også viktig. Prosessen var preget av raushet og dyp gjensidig respekt for de tre kommunenes ulike utgangspunkt.

Og det er det siste punktet, raushet, jeg har heftet meg ved: Jeg har den siste tiden fått en del innspill og «bekymringsmeldinger» fra aktører litt på utsiden av de politiske prosessene i begge kommunene. Skiens-politikerne oppfattes som arrogante blant annet fordi de vil legge alt av offentlige institusjoner til «sin» kommune. Porsgrunns-politikerne vil slå seg sammen med «alle andre» enn Skien. Allerede nå er vi på vei inn på et feilspor! Vi kan velge å stå på utsiden av kommunereformen og de sammenslåingsprosesser som vil komme, og la oss bli dratt inn i den «mothårs». Eller vi kan velge å delta aktivt i prosessen med å være med å utforme fremtidens kommuner.

Da er det svært uklokt av ulike politiske aktører i Skien, midt i den prosessen vi er oppe i, å allerede nå foreslå plassering av signalbygg. Ett nylig eksempel er Tinghuset som både Skiens-ordfører og andre politikere var raskt ute og ville ha re-plassert i Skien. Er dette å utvise «raushet» i en prosess? La oss heller si at Tinghuset og andre signal bygg må plasseres sentralt i Grenland. I en ny storkommune, vil det være hipp som happ om bygget ligger her eller der. Det er dessverre slik, at i en kommunesammenslåings-prosess, der styrkeforholdet er ulikt, vil den ene måtte gi litt ekstra for at den andre skal føle seg ivaretatt. Det er helt nødvendig at alle parter føler at de er likeverdige parter i en prosess, ellers er det faktisk ikke fristende å slå seg sammen. Vi politikere på begge sider av kommunegrensen har her litt å ta fatt i, skal vi lykkes med kommunesammenslåing mellom de to (etter mitt syn) naturlige kommunene.