- Høyre mener tiden er inne for å ta i bruk sterkere virkemidler for å få et bedre barnevern. Vårt utgangspunkt er at arbeidet med å forbedre dagens barnevern er en av de viktigste oppgavene det offentlige har for å sikre alle barn en trygg og god oppvekst, sier Linda Hofstad Helleland som er Høyre talskvinne på dette feltet.

Hun roser Venstres initiativ i stortinget der de retter fokus på behovet for å heve kompetansen i barnevernet.

Hofstad Helleland mener det er avgjørende at de som arbeider i barnevernet har god kompetanse for å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Høyre er bekymret for at viktig fagkompetanse flyttes ut fra kommunene der barna bor.

- Det kommunale barnevernet har en avgjørende rolle i å yte tidlig og rett innsats ovenfor barn og unge som trenger hjelp. Det er den kommunale barneverntjenesten som først avdekker og iverksetter tiltak for barn som behøver hjelp. Høyre er derfor særlig opptatt av å styrke førstelinjetjenesten i barnevernet. Derfor har også Høyre i statsbudsjettet for 2011 valgt å øke de øremerkede midlene til kommunenes barnevernsatsing med 160 mill. kr. ut over regjeringens forslag.

Det er viktig å utvise et godt faglig barnevern for å trygge rettsikkerheten til alle barn, også de barna som lever i andre og ulike familieformer eller kommer fra andre kulturer.

- Derfor har også Høyre fremmet forslag om at rekrutteringen av støttepersoner og medarbeidere med flerkulturell bakgrunn må styrkes, sier Hofstad Helleland.

For Høyre er det særdeles viktig å styrke barns rettigheter og innflytelse i barnevernet.

- Det er også bakgrunnen for at vi har fremmet et representantforslag om dette, som nå ligger til behandling i familie- og kulturkomiteen og som vi håper regjeringspartiene vil støtte, avslutter Hofstad Helleland.