Av utenriksminister Børge Brende (H), publisert i Dagbladet 16. januar 2014

Regjeringen vil være i front forå finne løsningene i et globalt fellesskap.Verden kan ikke værepassiv til at hele generasjoner avbarn og unge nektes den mestgrunnleggende forutsetningenfor vekst og utvikling. Når barnikke får utdanning, krenkes enviktig menneskerettighet, og detåpner for andre menneskerettighetsbruddsom barneekteskap ogslavearbeid. Disse barna frarøvesmuligheten til å bidra til samfunnsutviklingog vekst. Fattigdomsrateni lavinntektsland villevært redusert med 12 prosentdersom alle barn hadde kunnetlese, ifølge FN.

Utdanningsbistand ble nedprioritertav den rødgrønne regjeringen.Vi brukte første anledningtil å snu denne trenden, daStortinget godkjente budsjettetfor 2014 med en økning på 15prosent til utdanning. Vi vil prioriteredette området høyt hele perioden.

Arbeidet skal gjøres mer effektivtog resultatorientert, ogrettes mot områder der endringerer mulig. Barn som opplever krigKrafttak for utdanningog konflikt er blant dem vi måprioritere, fordi det er spesieltdisse barna som mister mulighetentil skolegang. Tilgang til utdanningfor alle er det grunnleggendemålet, men innsatsen skalspesielt rettes mot jenter. Jentersutdanning har store ringvirkningerpå andre områder, ikke minsthelse. Og vi må jobbe for høyerekvalitet i undervisningen. Det eruakseptabelt at 250 millionerbarn i verden verken kan lese ellerskrive når de begynner i fjerdeklasse. Vi vil være innovative. Nyinformasjons- og kommunikasjonsteknologikan bidra til bedrekvalitet og økt tilgang til utdanning.

Dersom vår utdanningsbistandskal gi gode resultater må visikre nasjonalt eierskap. Vi vil kreve at landene som har en vissøkonomi på plass, tar ansvar foregen ressursmobilisering og forborgernes rett til sosiale tjenester,slik at avhengigheten av eksternfinansiering minskes. Bidragenefra givere må brukes i partnerskapmed andre givere, sivilt samfunnog privat sektor. Slik kan de positivevirkningene av våre bistandsbudsjettermangfoldiggjøres.

Det finnes mange og viktigeområder i utviklingspolitikken –men få er så sentrale som utdanning.Og vi vet at innsatsen nytter:Antall barn som ikke går påskolen er redusert med 45 millionerpå ett tiår, og i dag går ni av tibarn på skolen. Vi er ikke i mål føralle barn har en trygg og god skoleå gå til.