Mer enn 200.000 nordmenn har eller har hatt kreft. Årlig rammes 25 000, og 10 000 dør av sykdommen.

Frem mot 2010 fikk Høyre i opposisjon stadig flere henvendelser fra kreftsyke og deres pårørende som hadde opplevd at de ikke fikk god nok hjelp. De private sykehusene begynte også å fortelle at de nå fikk henvendelser om diagnostisering og behandling av kreft.

Kreft hadde i mange år vært unntatt politisk oppmerksomhet. De fleste kreftpasientene mener at den medisinske behandlingen de får er glimrende, men det er mye venting som ikke er medisinsk begrunnet. Særlig blir pasienter med uklare symptomer sendt til utredning etter utredning før rett diagnose stilles. Mange får for dårlig informasjon underveis.

Helsetilsynets rapport om risiko i kreftbehandlingen fra 2010, viste at det for ofte skjer feil i forbindelse med diagnostisering, som med stor sannsynlighet kan få alvorlige konsekvenser og dødelig utgang for pasientene. Regjeringen åpner derfor tverrfaglige diagnosesentre i hver landsdel, for å sikre raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. Det første diagnosesenteret ble åpnet i Tromsø i desember 2013.

Tverrfaglige diagnosesentre kan raskt teste og utrede pasienter med uspesifikke symptomer, og mistanke om kreft. Diagnosesentre vil sørge for at pasienten får raskere diagnose, raskere kommer i gang med behandling og hindre at pasienter blir kasteballer i helsetjenesten. Høyre er allerede i gang med å etablere tverrfaglige diagnosesentre som sikrer raskere diagnostisering av kreft og andre sykdommer.

Høyre ønsker forutsigbarhet, bedre informasjon og god medvirkning for pasienter med mistanke om kreft. Pakkeforløp for kreft er et svar på disse utfordringene, og et stort framskritt for alle.

Pakkeforløp for kreft er nasjonale, standardiserte forløp som skal bidra til rask utredning og rask oppstart av behandling. Pasienten skal slippe usikkerhet og venting som ikke er medisinsk begrunnet, og sikres god informasjon gjennom hele løpet ved hjelp av en egen koordinator. Forløpene beskriver hvor lang tid hvert ledd i utredning og behandling skal ta. Tidene er normgivende.

Høyre og regjeringen innførte pakkeforløp for kreft i hele landet fra 1. januar 2015. Brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft var de første fire diagnosene som fikk egne forløp. Ti nye pakkeforløp ble implementert fra 1. mai, og de 14 neste skal implementeres fra 1. september 2015.

Les også: Raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter

Høyres løsninger:

  • sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter
  • tverrfaglige diagnosesentre i hver landsdel. Det første diagnosesenteret ble åpnet av Høyre-Frp-regjeringen i desember 2013 i Tromsø
  • når det er konkret mistanke om en type kreft skal pasienten inn i et pakkeforløp, og venting som ikke er medisinsk begrunnet skal fjernes
  • bedre samarbeid med fastlegene. Når pasienten eller fastlegen tror at noe er galt, så må spesialisthelsetjenesten ha tillit til disse vurderingene og starte undersøkelsene raskt

Har du spørsmål til Høyre om kreftbehandling som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.