- I 2013 skal vi ha en ferdigtygd plan som umiddelbart kan settes ut i livet, sier André Oktay Dahl til VG i dag, og tydeliggjør at Høyre forbereder seg på å overta regjeringsmakten i 2013.

- Der vil vi se politiets arbeid i sammenheng - alt fra politiets innsats mot alvorlig og grenseoverskridende kriminalitet, tiltak for å redusere gjengangerkriminaliteten, politiets tilstedeværelse og betydningen av å skape trygge lokalsamfunn og forebyggende arbeid, sier Oktay Dahl til VG i dag.

I dag står 134 nyutdannede politifolk uten jobb. Et nytt politikull er ferdige om vel et halvt år.

- Høyre vil frem mot 2015 bevilge 1,4 milliarder kr til 2000 flere politifolk. Nyutdannede fra Politihøgskolen skal se frem til arbeid, ikke arbeidsledighetskø, sier Erna Solberg.

Blant tiltakene i planen, er:

Mer politi

- Krav om at regjeringen umiddelbart kompenserer pengene som er holdt tilbake til IKT-investeringer, slik at ingen i politiet mister jobbene sine og nyutdannende fra Politihøgskolen sikres jobb.
- En målsetning om 2000 flere politifolk innen 2015. I god tid innen 2020 øke bemanningen i politiet til minst 2,0 politiårsverk per 1 000 innbygger.
- Utarbeide en politistudie for å få et fullstendig bilde av dagens kriminalitetsbilde, morgendagens kriminalitetsutfordringer og hvordan politiet må utformes for å stå rustet til å møte disse utfordringene. Stortinget bør på dette grunnlag behandle en langtidsplan for politiet.

Bekjempe grenseoverskridende kriminalitet

- Opprette en egen, nasjonal operativ innsatsstyrke under Kripos som bekjemper organisert kriminalitet. Kripos mangler i dag spanings- og etterforskningsressurser.
- Skjerpe straffenivået for utviste utlendinger som like fullt returnerer til Norge gang på gang.
- Sikre en raskere utsendelse av kriminelle utlendinger, slik at de ikke får sjansen til å etablere kriminelle nettverk i Norge.
- Opprette egne avdelinger for soning for kriminelle som skal sendes ut av landet etter endt soning. Det er ikke behov for de samme fasiliteter og samme innhold i soningen for innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet.
- Umiddelbart starte arbeidet med å kjøpe soningsplasser til utenlandske straffedømte i deres hjemland.

Bekjempe narkotika

- Gjøre salg av narkotika på eller ved skoler, barneverninstitusjoner og andre steder der barn og unge oppholder seg, samt til barn og unge generelt, straffeskjerpende.
- Praktisere nulltoleranse mot narkotika på skoler og barnevernsinstitusjoner. Skolens adgang til samtykkebasert rustesting lovfestes. Ansatte på barnevernsinstitusjoner gis et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å gripe inn med nødvendige kontrolltiltak og frihetsbegrensninger overfor beboere med særlige utfordringer knyttet til adferdsproblemer, rus- og voldsproblematikk.
- Ha nulltoleranse mot bruk av narkotika i norske fengsel. Misbruk må få større konsekvenser for den innsatte. Det må sørges for flere hundeekvipasjer for å hindre innførsel av narkotika i norske fengsler.
- Styrke Tollvesenet. I dag beslaglegger Tollvesenet store mengder narkotika. Økte bevilgninger til tollvesenet vil kunne gi langt større beslaglagt kvantum.

Ifølge VG er ikke Fremskrittspartiet imponert over Høyres krimplan. Justispolitisk talsmann, Morten Ørsdal Johansen, sier til avisen at han har sett seg kraftig lei på at Høyre og Erna Solberg slår seg på brystet og skryter hvor bra tilstandene hadde vært i Politi-Norge om man hadde lyttet til dem.