– Barn som er underlagt offentlig omsorg står mange ganger rettsløse og mangler sterke forsvarere når de er i kontakt med eller kommer i konflikt med barnevernet. Høyre foreslår blant annet at regjeringen må vurdere innføring av en lavterskel klageordning for barn og pårørende i barnevernet, sier Helleland.

– Andre barn har foreldre som kan stille opp dersom de har det vanskelig. Men hva skal en 14-åring gjøre dersom hun for eksempel har problemer med fosterhjemmet eller tilsynsføreren? I dag må hun klage til fylkesmannen, og dette kan virke som et uoverkommelig hinder med et komplisert regelverk. Derfor ønsker vi at det skal bli enkelt å få kvalifisert hjelp i slike situasjoner. Kanskje kan det legges under dagens pasient- og brukerombudsordning, sier Helleland til Adresseavisa 12. april.

Bakgrunnen for at Høyre fremmer disse forslagene er en bekymring for at barn i barnevernet føler seg overkjørt og umyndiggjort da mange opplever og ikke få ta del i viktige avgjørelser omkring eget liv. Erfaringer fra barnevernsbarn som har deltatt i prosjekter omkring for eksempel tema flytting i regi av Forandringsfabrikken bekrefter dette.

Høyre jobber for å få et godt barnevern med stort mangfold av tiltak og tilbud, med høy kvalitet og med god ressursutnyttelse. Men det er også et barnevern som tar hvert enkelt barn på alvor og involverer barnet i forhold som er viktig for deres hverdag. Barnevernet skal sørge for å gi alle barn en hverdag likest mulig en ”normal” familiesituasjon, uavhengig om det er et hjelpetiltak i hjemmet, fosterhjem eller institusjonsplassering. Forsking fra blant andre FAFO viser at forutsetningen for en vellykket plassering i barnevernet handler om å inkludere barn i eget saksforløp.

- Når vi kan lese at barn og unge i mindre grad blir hørt i dag enn tidligere ifølge Adressa er det på høy tid løfte denne saken inn på Stortinget. Dagens regelverk er tilstrekkelig, men det blir åpenbart ikke fulgt opp, sier Helleland.

Forslagene som fremmes er:

a. Stortinget ber regjeringen komme med forslag til tiltak for å styrke barns rettigheter og mulighet for innflytelse i barnevernet.

b. Stortinget ber regjeringen vurdere en lavterskel klageordning for barn og pårørende i barnevernet.

c. Stortinget ber regjeringen komme med forslag til handlingsplan for å styrke forskning og utvikling innenfor barnevernsfeltet.

d. Stortinget ber regjeringen igangsette en fullstendig gjennomgang av begrepsbruken i barnevernet.

Se vedlegg for hele forslaget med bakgrunn.