Han mener loven er tilpasset industrimannen og ikke tar hensyn til dagens familiesituasjoner og moderne arbeidsliv. Nå vil Høyre myke opp bestemmelsene for norsk arbeidsliv. Høyre jobber for:

- Mer fleksible turnusordninger
Erfaringer fra en rekke kommer og sykehus viser at ønsketurnus og mulighet for lengre vakter i perioder gir brukerne et bedre tilbud med mer stabilitet og færre ansatte å forholde seg til. De ansatte oppgir å være mer fornøyd, de har lavere sykefravær og antallet deltidsstillinger reduseres. De sentrale fagforeningene kan imidlertid legge ned veto mot dette, og har stoppet flere slike prosjekter. Høyre vil la ansatte og arbeidsgivere lokalt få bestemme dette.

- Mer fleksibilitet i forhold til overtid.
Mange bransjer har det slik at det er mye å gjøre i perioder, og mindre i andre. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere som har årsoppgjør, eller en liten bedrift som får en stor ordre. Dagens regelverk gir rigide begrensninger på overtid.

Høyre vil gi den enkelte arbeidstaker og arbeidsgiver mulighet for å avtale direkte bruk av overtid som passer begge parter. Dette er spesielt viktig for en liten bedrift som får mye å gjøre en periode. Samtidig kan dette siker at arbeidstakere kan tilpasse overtiden til sin familie- og livssituasjon. Overtid skal bare kunne benyttes kun når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Rammene for samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid pluss overtid) sikrer at overtidsarbeidet ikke går ut over arbeiderens helse og velferd. I vedtaket om ny arbeidsmiljølov av 17. juni 2005 ble denne rammen også strammet noe inn, etter forslag fra regjeringen Bondevik II.

- Mer fleksibel gjennomsnittsberegning av arbeidstid
Høyre mener at arbeidstiden bør kunne gjennomsnittsberegnes på en bedre måte, for å gi gode muligheter for lokale tilpasninger. Dette kan være spesielt viktig for bedrifter som har variabel oppdragsmengde. Dette passer også godt for foreldre med delt omsorgsansvar, som ønsker å jobbe mindre den perioden de har barna, og mer den perioden de har ikke har barna.

Normalarbeidsuken på henholdsvis 40, 38 og 36 timer videreføres som nå, men det bør åpnes for at arbeidsgiver og arbeidstaker lettere kan avtale å gjennomsnittsberegne denne arbeidstiden over en periode på 8 uker, dog ikke slik at alminnelig arbeidstid overstiger 48 timer pr. uke. Etter kollektiv avtale kan dette utvides til 60 timer, noe som tilsvarer den grensen Arbeidstilsynet i praksis setter når de etter gjeldende lov behandler dispensasjonssøknader. Det er allerede i henhold til gjeldende lov anledning til å be Arbeidstilsynet tillate en arbeidstidsordning med alminnelig arbeidstid en enkelt dag på 13 timer.


Dagsavisen hadde et oppslag om denne saken på side 6 og 7 i dag (31.03.11)

Les også:
Fleksible turnuser er svaret

Et åpnere samfunn anno 2011 - fleksibel turnus