- Vi har svært stor tillit til kulturaktørene selv, og en dyp tiltro til at det er de som har de beste ideene, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

De siste månedene har det vært en revitalisering av den kulturpolitiske debatten.

- Endelig får vi en omfattende diskusjon om innhold, retning og prioriteringer i kulturpolitikken. Jeg vil gjerne invitere enda flere til å delta med kritikk og direkte tale. Vi ønsker en friere ytringskultur i norsk kulturliv enn den vi har hatt de siste årene, sier kulturministeren.

Frihetsreformen innebærer en bedre fordeling av midler og satsinger.

- Vi vil dyrke frem sterke regionale kraftsentra i kulturlivet ved å satse ekstra ressurser på institusjoner også i byer utenfor Oslo. Det gir hovedstaden konkurranse om kvalitet - og det skjerper alle.Frihetsreformen betyr også spredning av makt på flere personer og miljøer. Regjeringen skal velge bredere enn våre forgjengere når vi nå setter sammen råd, styrer og utvalg, sier Widvey.

Høyre-FrP-regjeringenønsker flere finansieringskilder. Privat finansiering kommer i mange former, både som sponsing, gaver og bidrag fra fond og stiftelser.

- Vi har innført en gaveforsterkningsordning som gjør at private gaver utløser statlig bidrag. Vi vil også legge bedre til rette for den vitale, voksende sektor som norske fond og stiftelser er. De er et godt supplement som vi ønsker tettere kontakt med, sier Widvey.

Regjeringen legger færre føringer på institusjonene i kulturlivet.

- Siden vi tiltrådte har vi gått gjennom alle tilskudds- og tildelingsbrev. Vi stryker alle formuleringer som ikke er forenlig med kulturens frihet og den store kompetanse som finnes ute i miljøene selv - og som vi skal respektere høyt. De skal selv ta alle de avgjørelser de kan ta, sier Widvey.

-Vi fjerner også statlige pålegg om å markere jubileer, en spesiell kjønnsrepresentasjon i skapende virksomhet eller annet. Dette fordi vi ønsker et kulturliv som speiler det mangfoldige landet Norge er. Men kulturlivet skal selv avgjøre hvordan. De varige resultatene kommer ikke gjennom direktiver ovenfra.

Les kronikken til kulturministeren i Dagens Næringsliv 10. april.