Av Knut Olav Åmås, statssekretær Kulturdepartementet (innlegg i Dagbladet torsdag 21. november 2013).

Før jul ble tidenes største ogbeste norske kulturbudsjettgjennom tidene vedtatt på Stortinget.Det borgerlige budsjettetblir for 2014 økt med 660 millionerkroner eller 6,8 prosent fra2013. Men viktigere enn pengeneer at regjeringen ønsker en nyretning i kulturpolitikken. Viønsker sterkere vekt på innhold,bevisst prioritering og kvalitetsutvikling.

Dette er temaer forrigeregjering var lite opptatt av.Vi skal se nærmere på resultateneav politikken. Det gjelderblant andre Norsk kulturråd ogNorsk kulturfond og alle stipendordningersom ligger under rådet.

Derfor tar vi en fot i bakkennå, for å se kritisk på alle siderved denne viktige delen av norskkulturpolitikk. I Dagbladet i gårble det fra flere hold hevdet atkutt kan føre til kroken på dørafor flere virksomheter.

Her er det alvorlig behov foren realitetsorientering. Det er rimeligå sammenlikne regjeringens2014-budsjett med Stoltenberg-regjeringens budsjettfor 2013. Nivået på bevilgningenfor 2014 ligger da på omtrentsamme nivå som i 2013.

Kuttet på denne budsjettpostensom blir omtalt som «katastrofe»og «krise» er på bare 2,6 millionerkroner for 2014. Resten avposten vil i 2014 være på hele226 millioner kroner.

At et kutt på under 1,5 prosentav budsjettposten skal føretil at flere virksomheter står i farefor å måtte legge ned driftener det rett og slett vanskelig å tropå. Vi kan skjønne at en enkeltinstitusjon som har fått tre millionerårlig blir engstelige dersomde får signaler om at helebeløpet skal tas fra den ene virksomheten.Det vil overraske flereenn oss hvis det er det somkommer til å skje.

Det er kulturrådet selvsom har den fagkompetansensom skal til for å avgjøre hvordande på en mest mulig skånsommåte kan tilpasse seg kuttetsammenliknet med 2013. Vi harKulturpolitikk som virkerstor tillit til at Kulturrådet benytterden utvidede fullmaktende har fått fra oss på en god måte.

Vi har bestemt at noen avpengene skal brukes på å satse påkor og gir to engangsbevilgningertil litteraturhusene i Oslo ogBergen. Utover det er det opp tilNorsk kulturråd å fordele dennestore posten.

De 226 millioner kronene deter snakk om i denne saken, bør gigrunnlag for mye god kunst ogkultur, til glede for nordmennflest. Det er vårt krav. Vi vil haen kulturpolitikk med klarereprioriteringer og omprioriteringer.Den jobben må alle sommottar penger fra det offentligevære med på, også Norsk kulturråd.

De seinere åra har det vært ensærdeles kraftig økning i de offentligekulturbudsjettene, utenat politikerne har vært nevneverdigopptatt av å se på virkningeneav politikken. Vi ønsker nåen bred kulturpolitisk debatt omkvalitet, innhold og profil framforen ensidig opptatthet av infrastrukturog budsjettstørrelser.Vi ser fram til denne debatten.Vi skal delta aktivt og er i fullgang med på ta imot innspillhver eneste dag allerede.