Utvalget skal ledes av Kristin Vinje, stortingsrepresentant fra Oslo, og resten av utvalget består av medlemmer av Høyre som representerer et bredt spekter av erfaringer og perspektiver, fra hele landet.

- Et gammelt ordtak sier at den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig. Vi skal tenke nytt. Høyre har alltid gått foran i kunnskapspolitikken – det er en posisjon vi ønsker å beholde, sier Kristin Vinje.

Det er åpenbart at gode lærere er nøkkelen til en god skole, men det er også mange flere faktorer vi må tenke på fremover. Det store frafallet i videregående skole forteller oss at vi må gjøre noe med både innhold og struktur. Hvordan håndterer vi elevenes ulike utgangspunkt, og hvordan sørger vi for at alle elever får reell tilpasset opplæring? Hvordan skal skolene organiseres? Hvordan knytter vi skolene nærmere opp til bedrifter og samfunnet for øvrig? Barn har en utrolig evne til å lære, til å skape og til å tenke kreativt. De er nysgjerrige, og det er fascinerende å observere hvor mye de forstår - det ser vi også når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Og godt er det, for vi er på vei inn i en fremtid hvor ny teknologi stadig øker behovet for kunnskap og kompetanse.

- Vår jobb som politikere er å stake ut kursen for en kunnskapspolitikk som gjør at vi alle barn sikres like muligheter til å tilegne seg kunnskap for å lykkes med sine egne liv. Forskere mener vi i større grad må se den samfunnsøkonomiske nytten av å investere i kvalitet i barnehagen, og det er mye som tyder på at et godt barnehagetilbud, som gir barna et trygt og stimulerende læringsmiljø, er det mest effektive virkemiddelet for å gi barn like muligheter til å lykkes i utdanningsløpet og i arbeidslivet. For meg er det ingen motsetning mellom lek og læring, sier Kristin Vinje.

Utvalgets mandat:

«Utvalget skal foreslå nye, konkrete forslag i kunnskapspolitikken for hele utdanningsløpet, inkludert læring i barnehage til høyere utdanning. Stikkord for arbeidet inkluderer tidlig innsats, læring i barnehagen, hvordan kommunene kan bli en bedre skoleeier, styrking av lærernes kompetanse, endringer i skoleløpet, digitalisering og endringer i opplæringsloven. Utvalget skal samle inn ideèr og innovative løsninger i partiet, hos interessenter, i læringsinstitusjonene og i akademia. Utvalget vil ha en lang tidshorisont for sitt arbeid, der målet er å skissere hvordan fremtidens skole kan se ut for å sikre alle barn like muligheter.»

Utvalget har allerede hatt sitt møte, og fremover vil vi ta imot innspill fra en rekke organisasjoner.

- Vi vil ha døren på vid gap for kontakt og idéutveksling med faglige, akademiske og politiske miljøer – også utenfor partiet. Hvordan kan vi bidra til at barn får utvikle seg i barnehagen, og hvordan skal overgangen fra barnehagen til skolen være i fremtiden? Vi er ikke ferdig utlært, vi vil stille nye spørsmål og få nye svar. Vil du være med, så ta kontakt, avslutter Kristin Vinje.

Utvalget består av:

  • Leder: Kristin Vinje
  • Mette Roth
  • Harald Victor Hove
  • Hanne Finstad
  • Mathilde Tybring-Gjedde
  • Henrik Kierulf
  • Ragnvald Nilsen
  • Andreas Willersrud

Har du innspill til utvalgets arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgivere.

Sondre Rasch:sondre.rasch@stortinget.no

Benedicte Røer: benedicte.roer@stortinget.no