Vi vet at mer enn 7 av 10 lærere er motvert for å ta mer fordypning i sine fag. Dette ønsket tar Høyre på alvor og vil utstyre lærere med en egen etter- og videreutdanningskonto som disponeres i samarbeid med arbeidsgiver. Dette betyr at alle lærerne fremover kan drive karriereplanlegging.

Det haster!

Nye tall fra SSB viser at norsk skole vil trenge mellom 14.000 og 18.000 nye lærere det neste tiåret. Derfor er det avgjørende at skolen fremstår som en attraktiv arbeidsplass.

Her er Høyres fem forslag for å løfte lærerrollen:

1) Stipendprogram for rekruttering og videreutdanning av realfagslærere i videregående opplæring for å tette det kompetansegapet som ellers vil oppstå.

2) En individuell etter- og videreutdanningskonto for lærere som disponeres i samarbeid med arbeidsgiver.

3) Godkjenningsordning for norske lærere for å stimulere til mer aktiv karriereplanlegging og kompetansebygging basert på rett og plikt til etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet.

4) En forpliktende opptrappingsplan for etter- og videreutdanning som omfatter alle lærere i norsk grunnskole og videregående opplæring.

5) Mer fleksible modeller for etter- og videreutdanning der kommunene gis større innflytelse over utformingen av studietilbudene slik at flere lærere raskere kan få hevet sin kompetanse i nøkkelfag.