Senior Høyre vil ha et kvalitetsløft i tilbudet til demente og deres pårørende. Antall eldre som rammes av demens er økende. Omlag 67.000 mennesker er rammet. og dette er hovedårsaken til tap av funksjonsevnen hos eldre. Ca 80 % av sykehjemspasientene er demente. Dersom man regner med pårørende er ca. 250.000 personer berørt av sykdommen. Beregninger viser i dag at det blir 9 til 10 tusen nye tilfeller per år. En kartlegging fra 2004-2005 viser at bare 4 % av de hjemmeboende har et tilrettelagt tilbud.

Personer med demens må møtes med respekt, kunnskap, innlevelse og vilje til tilrettelegging. Dette betinger en større satsing på flere felter, og SHL vil ha;

Et kvalitetsløft i tilbudet til demente og deres pårørende som innebærer at :

 • alle kommuner må ha et demensteam med et spesielt ansvar for å utrede og koordinere hjelp til demensrammede og deres familier og bistå med kartlegging av behov og tilrettelegging. (Mindre kommuner må kunne samarbeide om oppgavene).
 • tjenester til personer med demens må utføres etter en fleksibel, individuell plan i samarbeid med pårørende og andre som har betydning for personen.
 • det må etableres egne tilbud for demente i sykehjemmene.

Et tilrettelagt dagtilbud i nærmiljøet som innebærer at:

 • alle hjemmeboende personer med demens må få anledning til å benytte dagtilbud tilpasset denne brukergruppen.
 • det gis miljøterapi og mulighet for å treffe mennesker i samme situasjon.
 • det må tilbys transportordninger.
 • det utprøves IT -løsninger som kan være til hjelp for brukere og pårørende.

Et tilbud om avlastning tilpasset den enkelte families behov som innebærer at:
kommunene har tilrettelagte plasser for avlastnings- og korttidsopphold.
avlastningen må være lett tilgjengelig, uten ventetid.

Forskning og kompetansebygging som innebærer at:

 • det må settes inn økede forskningsressurser på demens. Medisiner som er tilgjengelige i dag, har ikke så god effekt som forventet.
 • det må etableres et nasjonalt program for tverrfaglig geriatriforskning med egen opptrappingsplan.
 • det må iverksettes incitamenter som gjør geriatri attraktiv for det berørte helsepersonell.
 • personell som arbeider med demente, må få en obligatorisk grunnopplæring om demenssykdommer og jevnlig veiledning.