En bedre skole krever derfor en sterkere satsing på lærerne, slik at alle elever skal få møte sin drømmelærer.Høyre vil stille høye krav til dem som ønsker å bli lærere og sikre gode utviklingsmuligheter gjennom yrkesløpet.

For å heve statusen og gjenreise lærernes autoritet vil Høyre styrke lærerutdanningen ytterligere. Samtidig må vi løfte dagens lærere opp på et høyere faglig nivå slik at gode lærere kan bli enda bedre. Høyre vil ha rett og plikt til etter- og videreutdanning for alle lærere, og har derfor satt i gang et stort løft for etter og videreutdanning, både ved å bygge ut kapasiteten til dette på universiteter og høyskoler, og ved at staten tar en større del av regningen når lærere får etter- og videreutdanning.

Høyre mener det er nødvendig å tenke nytt rundt lærerens karrieremuligheter. Høyre vil at flere gode lærere skal bli i klasserommet. Det skal bli mulig å stige i gradene som lærer og å bli spesialist med økt prestisje, økt lønn og økt status.

30. september 2014 lanserte statsministeren og kunnskapsministeren «Lærerløftet». Det viktigste for at elevene skal lære mer, er gode lærere. Derfor gjennomfører vi et historisk lærerløft. I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, et skikkelig løft for etter- og videreutdanningen og flere karriereveier for lærere. Dette er noen av Høyres viktigste valgløfter som vi nå innfrir.

Da Lærerløftet ble lansert understrekte statsminister Erna Solberg at kunnskap vil skape de arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden, og sikre velferden i tiårene som kommer. Kunnskap er en av regjeringens hovedsatsingsområder fordi vi vil at alle barn etter ti år med skolegang skal ha fått en trygg grunnmur å bygge resten av livene sine på.

I Lærerløftet tar regjeringen viktige grep for å realisere kunnskapsskolen:

 • Alle elever skal møte en lærer med fordypning i matte, engelsk og norsk
 • 5-årig masterutdanning for lærerstudenter
 • Økte opptakskrav fra 3 til 4 i matte for å komme inn på lærerutdanningene
 • Ytterligere opptrapping av videreutdanning for lærere
 • Innføre forsøksordninger for nye karriereveier for lærere
 • Mer kompetanse til fylker, kommuner og rektorer for å skape kunnskapskolen
 • Bygge lag og sterke faglige fellesskap i skolen

Undersøkelser har vist at 25 minutter av undervisningen hver dag går bort i bråk og uro i klasserommet. Høyre vil forsterke oppmerksomheten på klasseledelse i lærerutdanningen, slik at lærerne raskere kan samle elevene og komme i gang med oppgavene for timen.

Mange lærere bruker mye tid på annet enn undervisningsrelaterte oppgaver i løpet av en dag. Høyre vil frigjøre lærernes tid, slik at de får mer tid til å være nettopp lærere. Høyre vil rekruttere andre yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerne for oppgaver andre kan løse bedre.

Mange av dagens realfagslærere vil gå av med pensjon i løpet av de nærmeste årene. Høyre vil ha seniortiltak som motiverer eldre lærere til å undervise lenger og til å overføre sin kompetanse til nye generasjoner av realfagslærere. Samtidig er det viktig å ha tiltak som bidrar til å økerekrutteringen av realfagslærere, for eksempel lektor II, der personer med bakgrunn fra andre deler av arbeidslivet kan undervise i en deltidsstilling i skolen.

Høyres løsninger:

 • kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen, og at alle lærere, fra 1. trinn, må ha fordypning i de basisfagene de underviser i
 • gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergradsutdanning
 • utvikle en sertifiseringsordning for lærere som knyttes opp mot rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet
 • beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner
 • etablere nye karriereveier i skolen ved å innføre nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. Staten skal bidra til finansiering av ekstra lønn for å realisere disse stillingene
 • styrke den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) for å sikre kvalifiserte lærere, spesielt på ungdomstrinnet og i videregående skole
 • medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte

Har du spørsmål til Høyre om læreren som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål tilpolitikk@hoyre.no.