Varierende læringsutbytte

Det varierer fra klasserom til klasserom ved samme skole hva elevene lærer. Dette avdekker at skoleledelse og kommune svikter i å skape en skole hvor alle lærernes kompetanse blir i varetatt. Det er en uholdbar situasjon når det er tilfeldighetene, i form av hvilken lærer barna får, som bestemmer om barna lærer det de skal eller ikke. Dessverre er det en situasjon mange foreldre kjenner seg altfor godt igjen i, fortsetter hun.

Vi har mange fantastiske lærere over hele landet, men det er ikke alle som føler at de får muligheten til å bli enda bedre. Vi må være villige til å legge inn en innsats for at alle lærere føler de får den etterutdanningen de trenger.

Høyre foreslår derfor følgende plan for økt lærerkompetanse:

1. 1,1 mrd kroner mer til etter- og videreutdanning av lærere ved å videreføre den nasjonale satsningen også etter 2008. Årlig betyr dette at vil Høyre vil bruke 375 millioner kroner fra 2009 til 2011 som et statlig tilskudd til etter- og videreutdanning av lærere i kommuner og fylker.

2. Kommunene må følge opp denne satsningen og sørge for at alle skoler kartlegger sine læreres kompetanse. Videre må skolelederne må bruke denne kartleggingen som grunnlag for en handlingsplan for kompetanseutvikling blant lærerne.

3. Lærernes kompetanseheving må skje i de fagene den enkelte lærer underviser i.

4. Det må stilles krav om faglærer allerede fra første klassetrinn.

5. Det må stilles krav til at rektor har skolelederutdanning, og skoleledelsens rolle som pedagogisk leder må styrkes.

6. Opptakskravene til allmennlærerutdanningen må heves, særlig i norsk og matematikk, samtidig som allmennlærerutdanningen spesialiseres mot klassetrinn.

7. Det må lages en handlingsplan for hvordan næringslivet og offentlige institusjoner kan trekkes aktivt inn i undervisningen.