Nå vil han gi han å gi kommunene kontrollansvar. Leger som begår lovbrudd, kan miste jobben.

—Den gravide må ikke settes i en vanskelig posisjon ved å måtte diskutere en uønsket graviditet med en som ikke er i stand til å gi nøytral veiledning. Formuleringen det reageres på i høringsuttalelsen er nettopp slik for å beskytte den gravide, understreker Høie.

Vil gi kommunene kontrollansvar

Helseminister Bent Høie vil bruke den nye forskriften til å bygge et strengt regime rundt reservasjonslegene.

— Hovedhensikten er å røyke ut og få fram hvilke leger som reserverer seg mot alt fra p-piller og assistert befruktning til abort, og som har så sterke motforestillinger at de ikke vil ha samtaler om abort eller henvise til abort, sa helseministeren til Dagbladet, onsdag.

— Kommunene skal sende kopi av alle reservasjonsavtaler til fylkesmannen og sørge for at det blir lagt ut informasjon på Helsenorge.no om hvilke leger som reserverer seg. Kommunen skal ha ansvar for kontroll og oppfølging. Hvis reservasjonslegene reserverer seg uten avtale, eller mot andre spørsmål enn henvisning til abort, skal kommunene gi beskjed om at det ikke er akseptert. Hvis de nekter å innrette seg, skal kommunene følge arbeidsgiverlinja og gi advarsel. I ytterste konsekvens kan avtalene sies opp.

Flere reportasjer tidlig denne uken fremstiller det som om regjeringen ønsker at leger skal kunne nekte å gi gravide kvinner opplysninger om blant annet hvor langt på vei de er i svangerskapet. Helseminister Bent Høie avkreftet tirsdag at dette har rot i virkeligheten.

—Regjeringen har aldri ment at leger som reserverer seg mot henvisning til abort, skal kunne avslå å hjelpe eller prate med gravide kvinner som selv ber om råd, veiledning og informasjon, sier helseminister Bent Høie.

— Fastlegenes reservasjon skal gjelde de elementene som er nødvendige for å ivareta kvinnens rettigheter, herunder å kunne slippe å måtte ta abortsamtalen med leger som er så sterke motstandere av abort at de ikke er i stand til å være nøytrale veiledere og nekter å henvise. Leger som reserverer seg er ikke nødvendigvis de rette til å ivareta kvinner som vurderer eller planlegger svangerskapsavbrudd, men vi ønsker ikke at de skal kunne avvise kvinner som spør om enkeltelementer som svangerskapets lengde, praktisk bistand, og annet, presiserer helseministeren.

Helseministeren ønsker å berolige dem som kan ha oppfattet dette som intensjonen i høringsnotatet.

—Om dette fremstår uklart i høringen, vil dette være en del av vurderingen når det endelige forslaget fremmes for Stortinget, sier han.

Bent Høie sier han er sterkt imot reservasjonsrett, og mener at reservasjonsmulighet er noe annet.

— Det er feil at leger skal drive sin virksomhet ut i fra sin egen oppfatning. Ideen om at legene kan gjøre som de vil, ligger tung over hele systemet. Vi må lovregulere dette og skape åpenhet. Ved å regulere reservasjonsmuligheten strengt sikrer vi åpenhet og muligheten til å reagere hvis noen bryter lovverket.

Han mener ordningen han arvet etter de rødgrønne er dårlig. Fylkesmannen ingen oversikt over hvor mange leger som reserverer seg. Kommunene vet ikke alltid hva som foregår og det er opp til pasientene å klage.

— Stoltenberg har svart at deres politikk er å overlate ansvaret til kvinnen alene, men det er kanskje ingen kvinner i en så sårbar situasjon som setter seg ned og skriver brev til fylkesmannen. Kommunene toer hendene sine, for de oppfatter ikke at regelverket er tydelig. Nå blir vi tydelige og løfter ansvaret vekk fra kvinnen, sa Høie til Dagbladet.