Senior Høyre slutter seg til intensjonene i samhandlingsreformen og mener at en rekke oppgaver som i dag utføres av spesialisthelsetjenesten i sentraliserte sykehusfunksjoner, kan desentraliseres. En oppgaveoverføring fra stat til kommune må imidlertid innebære at det følger penger med.

Endret oppgavefordeling som følge av samhandlingsreformen vil innebære mindre ressursbruk i sykehusene for berørte funksjoner. Dersom kommunene skal kunne ivareta pasientenes medisinske behov og gi forsvarlig og riktig behandling, må kommunene få et økonomisk utgangspunkt som gjør det mulig å kunne ivareta de nye oppgavene.

Om man utarbeider aldri så gode avtaler og rutiner, så viser erfaringer at det i enkelt tilfeller kan oppstå situasjoner hvor parter kan være uenige om hvem som har ansvaret. Dette kan også skje i samhandlingen mellom sykehus og kommuner. Dette må ikke skje når det gjelder behandlingsansvaret for pleietrengende. Derfor må det utarbeides rutiner for hvordan slike situasjoner skal løses for å unngå at pleietrengende faller mellom to stoler.

En måte å løse dette på kan være at sykehusene (spesialisthelsetjenesten) skal være forpliktet til å overta den pleietrengende ved uenighet. Tvister må løses i ettertid, eventuelt ved en form for tvungen voldgift eller liknende, og den tapende part må dekke alle utgifter.

Lik rett til helsehjelp uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og bosted er et grunnleggende prinsipp i norsk helsevesen. Samhandlingsreformens gjennomføring må sikre at dette prinsipp videreføres. Det innebærer at man ikke gjennomfører eksempelvis kommunal delfinansiering ved sykehusinnleggelser av personer over 80 år. Senior Høyre mener at helsetjenester må ha en finansiering som er uavhengig av pasientenes alder.