- Nettopp derfor er jeg glad for at regjeringen jobber med en tiltakspakke rettet mot barn som vokser opp i fattige familier. Det er viktig for oss at barn får lov til å delta sammen med andre barn uavhengig av familiens inntekt, legger hun til.

SSB kom torsdag med en rapport som viser at 74 000 barn levede i relativ fattigdom i Norge i 2012. I perioden 2004 – 2006 tilhørte 67 000 barn lavinntektshusholdeninger, det var en økning frem til 2009 til 74 000 barn og dette antallet holdt seg stabilt frem til 2012 hvor det igjen økte til over 78.000. Lavinntektshusholdninger er husholdninger med to voksne og to barn med en samlet 2014-inntekt på 392 000 kr eller lavere, eller en eneforsørger med to barn med en inntekt på 299 000 kr eller mindre.

I årets budsjett er det satt av 105 millioner kroner til en etablering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Disse pengene skal brukes til å lokale tiltak som gjør at barn og unge kan være med på fritidsaktiviteter eller delta på ferie, som de fleste andre barn.

Et åpent arbeidsliv med plass til alle

─ Noe av det viktigste samfunnet kan gjøre for å motvirke fattigdom og sosiale problemer hos barn er å sikre at foreldrene er i arbeid og får god helsehjelp når de trenger det, mener Tønder.

Høyre vil føre en offensiv politikk for å løfte flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid. Det er viktig med tiltak med sikte på å kvalifisere for deltakelse i arbeidslivet og aktivitet. Arbeidslinja skal være tydelig – det skal alltid lønne seg å jobbe.

─ Som mamma er det sårt å lese om barn som ikke får oppleve en sorgfri barndom. For å bekjempe barnefattigdom må vi jobbe på flere plan. Blant de viktigste tiltakene er en god skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle, sier Tønder.

Barnevernsbarn og skolegang

─ Jeg hørte noen si at når barnevernet tar over omsorgen for et barn, så må ambisjonen være at de skal være superforeldre. Vi har litt vei å gå, spesielt på å sikre god skolegang for de som bor på institusjon. Derfor var det viktig at det ble lagt inn ekstra midler til dette i budsjettet. Vi vet at noe av det som er viktigst for å sikre fremtiden til barn er at de får en god skolegang, sier hun.

Høyre vil ha fullt trykk på kvalitet i barnehage og skole ellers også. Gode barnehager og skoler bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen skal i tillegg til å gi barn trygg og god omsorg, stimulere barn til lek, utvikling og læring ved å vektlegge høy kvalitet i det pedagogiske innholdet.

─ Investeringen i en god skole er den viktigste ballasten samfunnet kan gi barn og unge for å ruste dem til et godt liv. Derfor er regjeringens lærerløft en viktig del av arbeidet med å redusere effekten av sosial bakgrunn, avslutter Tønder.