- Et velfungerende og fleksibelt arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner. I tillegg er det viktig at det skal lønne seg å jobbe, sier leder av Arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe.

Det er en rekke utfordringer ved overgangen til et nytt år som påvirker Norge. Arbeidsledigheten er svakt oppadgående og nå på 3,6 prosent, kronekursen er svekket, og oljeprisen lav.

- Derfor er det viktig med et budsjett som løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden, sier Kambe, som legger til at regjeringen følger nøye med på situasjonen sammen med partene i arbeidslivet.

- Regjeringen vil jobbe for et velfungerende trepartssamarbeid (arbeidsgivere, arbeidstakere og staten), høy produktivitet og høy trivsel blant arbeidstakerne. Det vil sikre et godt arbeidsliv for alle, sier Kambe.

Samtidig har norsk arbeidsliv noen utfordringer. Mange arbeidstakere ønsker mer fleksibilitet som gjør det enklere å kombinere jobb og privatliv. Innen en rekke yrkesgrupper er det en høy andel som jobber ufrivillig deltid.

- Vi må også senke terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet for mennesker med lav utdannelse. Jeg vil gi partene lokalt fleksibilitet til å kunne skape gode avtaler seg i mellom, dersom de ønsker det. En ny arbeidsmiljølov vil bli behandlet i Stortinget på nyåret, sier han.

Les også: Slik bygger vi opp et solid sikkerhetsnett

Svært mange av de som lever på ulike offentlige støtteordninger gjør det fordi de ikke får den hjelpen de trenger.

- Vi gjeninnfører den gylne regel om at veksten innenfor psykisk helse og rus skal være større enn veksten i somatikken. Vi satser en halv milliard kroner mer på forebyggende arbeid i kommunene, rus og psykisk helse. Det handler om å hjelpe de som trenger det mest. Først skal vi hjelpe dem til å bli friske og rusfrie, deretter skal vi hjelpe dem til utdanning, arbeidstrening og jobb, sier Kambe.

- Dette er et budsjett som styrker arbeidslinjen og gir et godt sosialt sikkerhetsnett. Vi løser viktige oppgaver i dag, og ruster Norge for fremtiden, påpeker han.

Dette styrker arbeidslinjen:

 • redusert formueskatt, sikre arbeidsplasser og skaper nye
 • økt innslagspunkt for toppskatt bidrar til arbeidslinjen
 • økt minstefradrag bidrar til å løfte de som tjener minst
 • økt frikortgrense til 50.000
 • 5.500 i lavere barnehagebetaling for de med lavest inntekt
 • endringer i barnetillegget som støtter opp under arbeidslinjen. Maks 95% kompensasjonsgrad brutto.
 • økte ressurser til sosiale entreprenører og nye virkemidler
 • utvider ordningen med aktivitetsplikt for personer over 26 år
 • styrker ordningen for gruppe 2-biler, slik at også de med sterkt begrenset gangfunksjon inkluderes i ordningen
 • styrker tolketjenesten for døvblinde
 • utvikler talegjenkjenningsprogram på norsk
 • strategi mot barnefattigdom