Kommunen satser spesielt påhelsearbeiderfagetog barne- og ungdomsarbeiderfaget.Lærlingene skal for eksempeljobbe på sykehjem og aktivitetsskoler.

– Vi tredobler antall nye læreplasserog kan love læreplass tilalle som er kvalifisert innen dissefagene, sier skolebyråd AnnikenHauglie (H) til Aftenposten 19. mai.

Hun vet at en stadig synkende andelav Oslo-elevene velger yrkesfag.Tallet går sakte, men sikkert,nedover og var i år på 28 prosentmot 34,2 prosent i 2011.Blant elevene som velger yrkesfag,er frafallet høyt. Tall fra 2013viser at rundt 44 pst. av yrkesfagelevenei Oslo ikke fullførte utdanningsløpetinnen normert tid, skriver Aftenposten.

Frafallet er særlig stort blant eleversom ikke får læreplass.I tillegg til at hun vil redusereterskelen for å velge yrkesfag, påpekerbyråden at Oslo kommuneer avhengig av kvalifiserte fagarbeidere,blant annet innen helsefag.

– Vi er inne i et generasjonsskifteog kan ikke basere vårt samfunnpå lave konjunkturer i Europa,sier Hauglie.

Sykehjemsetatenjobber med å fågodkjent ti nye sykehjem, slik atkommunen tilsammen har 29 sykehjemsom kan ta imot lærlinger.Det betyr at det skal være 710læreplasser i kommunen i 2016.Til sammenligning har kommunen270 lærekontrakter dette skoleåret.

Les hele saken i Aftenposten mandag.