- Regjeringen har lagt til grunn noen tydelige og grunnleggende prinsipper for sine prioriteringer og endringer i budsjettet for 2014. Jeg er glad for at regjeringen så tydelig satser på kompetansebygging, gir klare signaler om satsing på utdanning på alle felt, og ikke minst også innenfor dette feltet er så tydelige på at det må etableres god forskning som kan danne grunnlaget for videre prioriteringer og utvikling, sier komitéleder Svein Harberg.

- Vi skal satse på kulturen, men det handler om noe mer enn penger på offentlige budsjetter. Det handler om å peke ut en retning, legge forholdene til rette for fri utøvelse og sørge for at pengene går dit de trengs mest. Det overordnede målet er høyere kvalitet og økt oppmerksomhet om innhold fra aktørene. Kulturen skal styres av aktørene selv, ikke gjennom detaljerte bevilgningsbrev fylt med krav om ikke-kulturelle mål, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

Satser på innhold og kvalitet

Forskning og utvikling styrkes med 17,4 millioner kroner sammenlignet med 2013. Målet er at forskning og evaluering vil kunne gi grunnlag for gode prioriteringer i årene som kommer.

- Et annet tydelig signal er den gjennomgående tilliten til utøverne selv, til deres vilje til å levere spennende innhold og god kvalitet når de bare får mulighet til å utfolde seg uten en rekke politiske instrukser som skal følges for å få tilskudd. Høyre og FRP har tillit til den enkelte utøver og til organisasjonene. Gjennom å vise dem tillit skal vi inspirere til gode aktiviteter av høy kvalitet, sier Harberg.

- Nettopp kvalitet og innhold er nemlig det denne regjeringen har satt som mål for sine politiske prioriteringer. Endringene i kulturpolitikken er kanskje det området i årets budsjett som tydeligst viser den store forskjellen i måte å tenke på mellom tidligere og ny regjering. Der Stoltenbergregjeringen utelukkende var opptatt av å bevilge mer penger, er regjeringen mer opptatt av hva pengene brukes til, og om de treffer. Når de pengene som brukes utløser flere tilbud, flere brukere av tilbudene og høyere oppmerksomhet på innhold og kvalitet, da har politikken virket etter hensikten, legger han til.

Satsingsområdene i 2014

Høyre-Frp-regjeringen har pekt ut en rekke satsingsområder. Her nevnes noen.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for flere visninger av frie scenekunstproduksjoner. Derfor styrker vi de programmerende scenene i Bergen, Oslo og Trondheim, samt Nordic Black Theatre. På denne måten bidrar vi også til å dyrke fram regionale kraftsentre på scenekunstfeltet, sier kulturministeren.

Folkebibliotekene har fått et kraftig løft ved at regjeringen legger inn ytterligere 12,1 millioner kroner til videreutvikling av disse som møteplass og debattarena.

- Åfå flere besøkende til bibliotekene, på forskjellige aktiviteter, vil også være et godt virkemiddel for å øke interessen for og kjennskapen til biblioteket som formilder av litteratur og fagkunnskap. Etter tilbakemeldingene å dømme inspirerer satsingen til utvikling av nye spennende tilbud, og jeg har stor tro på at vi har truffet godt med denne målrettede prioriteringen, sier Harberg.

- Et annet nytt og spennende grep i dette budsjettet er den nye gaveforsterkningsordningen som etableres med 10 millioner kroner. Ordningen vil gi inspirasjon til næringsliv og private som kan tenke seg å støtte, og som gjennom denne ordningen kan få økt sin gave med 25 %. På denne måten vil gaveforsterkningsordningen kunne føre til 50 millioner til kultursatsing, hovedsakelig basert på økt privat kapital inn i sektoren, forklarer Harberg.

Korsang skal også prioriteres, aktivitetsstøtten for kor er foreslått økt. Regjeringen har i tillegg sett det som viktig å skape forutsigbarhet for Solistkoret og Kor Vest ved å gi dem økte tilskudd og fast plass i budsjettet. I tillegg foreslår regjeringen å følge opp familie- og kulturkomitéens enstemmige innstilling om å satse på pilotprosjektet «Krafttak for sang» for å styrke sangen.

- Idretten, det sivile samfunnets største bevegelse, når mange med gode opplevelser både blant utøvere og publikum. Breddeidretten er også en betydelig medhjelper i folkehelsearbeidet, og det må kunne sies at idretten totalt sett er en veldrevet organisasjon. En av de store utfordringene for idretten er mangelen på gode og oppdaterte anlegg. Jeg er derfor veldig glad for at merverdiavgiftskompensasjonen fortsetter og vil være et godt bidrag til å få ytterligere anlegg på plass, sier Harberg.

Frivilligheten

Høyre har i tillegg alltid vært forkjemper forfrivilligheten.

- Den enorme frivillige innsatsen som gjøres her i landet er umulig å sette verdi på, men vi vet at den i mange kommuner og tettsteder er helt avgjørende for det gode liv, for livskvalitet og folkehelse. Frivilligheten danner også mange steder grunnlaget for desentral beredskap og hjelp av forskjellig slag når kriser oppstår. Frivilligheten er selve limet i ethvert lokalsamfunn, og må verdsettes deretter, påpeker Harberg.

Regjeringen vil forenkle byråkratiet for frivilligheten og ellers gi dem rammebetingelser som gjør dem i stand til å konsentrere seg om interessen og innsats for fellesskapet.

Norsk medievirkelighet har alltid vært i endring. Men endringene skjer hurtigere nå og nordmenn tar i bruk nye plattformer i større skala enn i de fleste andre land. Det er betydelige utfordringer for leverandørene av innhold når de skal tilpasse seg det stadig endrede forbruksmønsteret samtidig som de konkurrerer seg i mellom.

- Regjeringen sier nå tydelig at den mediepolitiske utviklingen står på dagsorden. Med denne bakgrunnen er det viktig å peke på at en plattformnøytral mediestøtte vil bli en virkelighet om ikke lenge. Vi er opptatt av mangfold og et godt utbud av lokale aviser og ønsker også å redusere medienes avhengighet av statlig støtte, sier Kårstein E. Løvaas (H).

Budsjettøkning

- Det budsjettet vi behandler i dag gir sektoren en solid økning på nærmere 7 %. Det er en historisk bruk av penger på kulturfeltet. Det er vi stolte av, og gleder oss til å ta fatt på videre prioriteringer og politikkutvikling for å få et tilbud der tilliten til utøverne, aktuelt innhold og god kvalitet gir et tilbud innbyggerne tar i bruk og samarbeidspartnere vil støtte. Vi vil skape forutsigbarhet og ny giv gjennom et velfungerende og mer uavhengig kulturliv, avslutter Harberg.

- Jeg er veldig glad for at Stortinget ser ut til å vedta tidenes største satsing på kultur med en økning på 656 millioner eller 6,8 % i kulturbudsjettet fra Stoltenbergs budsjett for 2013, sier kulturministeren.