1)
Oppslag i Aftenposten og Dagsavisen (NTB) om at Høyre vil ha "cow-boy justispolitikk er feil. Landsmøte stemte NED forslaget om at Høyre vil utrede en ordning med minimumsstraff når en person dømmes for alvorlige kriminelle handlinger for tredje gang. "

2)
Oppslag i abcnyheter om at Høyre vil ha reform av valgordningen er feil, landsmøte stemte NED forslaget om at Høyre vil ha en ny valgreform hvor hver stemme teller likere, men sikre et minimumsantall representanter fra hvert fylke. Gjennomgå dagens ordning med utjevningsmandater. (I selve prosateksten før kulepunktene står det imidlertid som prinsipielt standpunkt: Valgordningen skal bidra til å sikre et reelt og legitimt folkestyre på samfunnets ulike politiske styringsnivåer. En god valgordning som sikrer at velgerne får gjennomslag for sine preferanser hva gjelder både politikk og personer, er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Høyre ønsker derfor at hver stemme skal telle likere. Den geografiske mandattildelingen må endres og velgerne må få større innflytelse over hvem som velges.)

3)
Oppslag i ??, Dagsavisen om at Høyre vil dele elever inn etter nivåer er feil, landsmøte stemte NED forslaget om at Høyre vil åpne for gruppeinndeling basert på kunnskapsnivå. (Det ble imidlertid vedtatt følgende: Innføre systematisk kartlegging av elevenes ferdigheter, og la dette være grunnlag for undervisning som er tilpasset elevenes ferdighetsnivå fra første trinn).

3)
Oppslag i Dagsavisen om at Høyre vil ha utbygging av vernede vassdrag, er upresist. Landsmøte vedtok følgende formulering: "Høyre vil legge til rette for økt kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre utnyttelse av vannressursene, modernisering av eldre kraftverk i allerede regulerte vassdrag, samt vurdere forsiktig utbygging i vernede områder."


4)
Oppslaget på nationens skrev (på lørdag på sin nettside) at Høyre vil erstatte de årlige landbruksforhandlingene med en konsultasjonsordning mellom myndighetene og landbrukets organisasjoner. Dette er feil. Landsmøte stemte NED dette forslaget (dissensen).