Kommunalminister Liv Signe Navarsete la fredag frem boligmeldingen «Byggje – bo – leve» hvorhun blant annet beskriver hvilke tiltakhun ønsker å fremme for å sikre økt boligbygging de kommende årene. Økt befolkningsvekst, lav rente og høy gjeldsvekst, høy prisvekst i markedet, samt økt behov for tilpassede boliger, nevnes som de største utfordringene i meldingen.

Regjeringens foreslåtte løsninger er samordning av boligpolitikken på flere områder, blant annet ved å etablere én statlig innsigelsesinstans.

Mange ord, få tiltak

Høyre mener boligmeldingen gir en god beskrivelse av dagens situasjon i boligmarkedet. Dessverre er den laget på samme lest som de andre meldingene fra statsråd Navarsete, med mange ord og få tiltak, eksempelvis ved 5-årsregelen fra 2009 om plantiltak. Mens Navarsete sier at de ønsker «å se nærmere på» denne regelen, har Høyre i Stortinget foreslått å utvide denne til 15 år. En slik endring vil gi utbyggingsprosjekter langt større økonomisk robusthet, og dermed mulighet til å oppnå finansiering.

Høyres forslag transport-bolig:

• Lokale og regionale boligprosjekter må utløse statlige investeringer i infrastruktur

• Vi må bygge effektive toglinjer og veiløsninger i pressområdene. Går tog og bane oftere og fortere, og blir veiene bedre, kan man bosette seg lenger unna jobb, boligmarkedet blir større, noe som vil virke avlastende og prisutjevnende på boligmarkedet.

• Satse på effektive transportløsninger som vil åpne flere områder for boligbygging, og dermed lette presset på boligmarkedet.

• Prioritere bygging rundt kollektivknutepunkter.

• At det utarbeides en avtalemal for hvordan stat og kommune kan samarbeide om utbygging og infrastruktur. En avtale med staten kan gi kommunene visshet om at ikke staten ikke kan hale ut lokale utbyggingsprosesser.

• Flytte matjord istedenfor å la såkalt jordvern stanse viktige samferdselsprosjekter. En rapport fra Bioforsk viser at jord kan gjenoppbygges på nytt sted og at en kan få like gode jordbruksareal etter flytting av jord.

Les Høyres forslag i Stortingetom bedre boligbygging

Kraftige grep og helhetstenkning

Av de få tiltakene som er skissert i boligmeldingen, er vi positive til de rødgrønnes ønske om samordning av innsigelser.

Derimot mener Høyre at det bør tas i bruk kraftige grep enn det Navarsete foreslå. Og det aller viktigste grepet, som mangler i den nye boligmeldingen, er en større sammenhengstenkning når det gjelder boligbygging og samferdsel.