- At Regjeringen foreslår at eksamen skal være frivillig og erstattes med mappevurdering er ikke særlig overraskende. SV har jo til og med programfestet å gå enda lenger: partiet vil fjerne både karakterer og eksamen, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Ine Eriksen Søreide.

Mappevurering kan ikke erstatte eksamen
- Høyre har lenge ment at mappevurdering er et god måte og drive underveisevaluering på, men at det ikke kan erstatte eksamen. Eksamen er viktig av flere grunner. For det første er det viktig med en sluttprøve der en ekstern sensor vurderer kunnskapen og kompetansen din. Eksamen er også viktig for å forberede elevene på studier og arbeidsliv, der man stadig må prestere under et visst press. Læring handler ikke om at man skal velge minste motstands vei. Dessuten er eksamen viktig for å måle skoleresultater over tid, sier Eriksen Søreide.

- Utdanningsforbundet fremhever et viktig poeng når de peker på at det å erstatte eksamen med mappevurdering vil bety mye merarbeid for lærerne. I en stadig mer digitalisert læringshverdag vil for eksempel det å sjekke at mappearbeidene faktisk er elevenes egne, og ikke kopiert fra nettet eller andre kilder, representere et stort merarbeid.