«Vi har ikke et inkluderende arbeidsliv, men et ekskluderende. (.) Nå har Bondevik-regjeringen snart sittet med ansvaret i fire år. De har hatt mulighet til å gjøre noe for de vanskeligst stilte, men det har de ikke gjort. Utviklingen går tvert imot i feil retning».

Arbeiderpartiets nestleder Hill-Marta Solberg sparte ikke på kruttet i valgkampen i 2005.

Fire år etter er fasiten nedslående. Utviklingen går fortsatt i feil retning. 18080 flere nordmenn lever nå på uføreytelser, sykepenger, attførings- eller rehabiliteringspenger enn for fire år siden. Færre innvandrere og funksjonshemmede er kommet i jobb enn Regjeringens selv har hatt ambisjoner om. I sitt nye handlingsprogram skriver LO: «Utviklingen med å inkludere utsatte grupper går for sakte. Vi har altfor mange i arbeidsdyktig alder som ikke slipper til».

Les hele saken i Aftenposten

Sysselsettingen har siden 2003 økt kraftig. Likevel har ikke Regjeringen Stoltenberg klart å hjelpe flere mennesker over fra trygd og andre sosiale ytelser til inntekt fra eget arbeid. Tvert imot, antallet som lever av trygd har økt år for år. De dårlige resultatene kan ikke skyldes annet enn manglende iver etter å hjelpe flere over til et aktivt arbeidsliv.

Høyre vil:

  • Ha aktivitetsplikt for å sikre at mennesker ikke passiviseres.
  • Det skal alltid lønne seg å jobbe, endre stønadsordningene slik at ingen taper på å jobbe litt ved siden av.
  • At unge aldri skal møtes med tilbud om trygd eller sosialhjelp, men med et umiddelbart tilbud om aktivitet.
  • Ha en skolepolitikk som hindrer at stadig flere møter livet som voksen med lese- og skrivevansker som gjør det vanskelig å komme i arbeid.
  • arbeide for et inkluderende samfunn, der alle kan bidra etter evner og ressurser
  • arbeide for at den enkelte skal bli selvhjulpen og uavhengig av offentlig hjelp
  • omorganisere Arbeidsmarkedsetaten til en kvalifiseringsetat for personer som har særskilte problemer med å få innpass i arbeidslivet
  • gi lønnssubsidier til arbeidsgivere som ansetter personer som på grunn av helseproblemer har redusert arbeidsevne

Ågi de som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å komme tilbake har lenge vært en av Høyres viktigste saker.