- Når vi snakker om menneskerettigheter, skal vi ikke glemme de gode nyhetene, sa Sylvi Graham (H). Flere land går i demokratisk retning. De økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene er blitt bedre i de fleste land Norge gir bistand til, i følge Norad. Teknologisk utvikling og digital kommunikasjon gir nye muligheter for ytrings- og pressefrihet. Men dessverre gir krig, konflikter og store humanitære kriser komplekse utfordringer og setter grunnleggende MR under økt press globalt.

I stortingsmeldingen dreier det seg mye om sivile og politiske rettigheter – som er under stadig økt press flere steder i verden. Sivilbefolkningen i Syria, Irak og i andre konfliktområder lider av uhyrlige overgrep. Terrorangrepene i København og Paris har understreket viktigheten av å stå opp for grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, pressefrihet og forsamlingsfrihet.

I FN ser vi at en gruppe «likesinnede stater», herunder Saudi-Arabia, Syria, Egypt og Kina, bevisst og systematisk undergraver og svekker FNs menneskerettighetsråd. Disse landene hevder at menneskerettighetene er bygget på vestlige, eurosentriske sivile og politiske rettigheter som er i konflikt med tradisjonelle verdier. Med dette til grunn undertrykkes menneskerettighetene og særlig kvinners rettigheter systematisk. Det viktig at Norge bidrar til å bygge allianser på tvers av regioner, for å motvirke disse kreftene.

I meldingen legges det særlig vekt på individets frihet og medbestemmelse, og her rettigheter som er under særlig press, slik som ytringsfrihet, forsamlings- og foreningsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Disse rettighetene er grunnleggende for ethvert samfunn. Det er statenes ansvar å beskytte menneskerettighetene og forhindre alle former for diskriminering og vold, inkludert mot kvinner, barn, tros- og livssynsminoriteter, urfolk, personer med nedsatt funksjonsevne og seksuelle minoriteter.

Utdanning er sentralt i arbeidet med å fremme menneskerettighetene. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende har sørget for at Norge tar en global lederrolle i arbeidet med relevant utdanning av god kvalitet for alle, med særlig vekt på jenter, barn med nedsatt funksjonsevne, de fattigste barna og barn i krise og konflikt. Det er viktig at Norge er en pådriver for at internasjonal humanitærrett respekteres slik at militarisering og angrep på skoler og universiteter stanses, blant annet ved å ta en internasjonal lederrolle i arbeidet med å fremme Lucens-retningslinjene for å beskytte skoler fra militært bruk.

- Norge må stille tydelige krav til mottakere av norsk bistand om vilje til fremgang innen menneskerettigheter, demokrati og rettstatsutvikling. Det er viktig å reagere på alvorlige menneskerettighetsbrudd – og at det kan få konsekvenser for samarbeidet, sa Graham. Graham trakk også fram næringslivets betydning for å fremme og ivareta menneskerettighetene i større samfunnsperspektiv – og viste til at bare i Afrika omsetter norske virksomheter for 60 milliarder kroner hvert år.

Åsikre det internasjonale og nasjonale menneskerettighetsarbeidet krever både politisk og økonomisk engasjement, og det er verken mulig eller ønskelig at dette bistandsfinansieres alene. Nasjonale myndigheter i alle land må prioritere finansiering av menneskerettigheter. Det er beregnet at ulovlig kapitalflyt utgjør tusener av milliarder kroner hvert år - mer enn all bistand og alle utenlandsinvesteringer til utviklingsland tilsammen. Derfor støttet en samlet utenriks- og forsvarskomite regjeringens arbeid for å utvikle konkrete internasjonale og nasjonale instrumenter og standarder for å begrense internasjonal kapitalflukt og skatteunndragelse.

Det er verdt å merke seg det store engasjementet for arbeidet med stortingsmeldingen om menneskerettighetene. - Jeg vil understreke viktigheten av at sivilsamfunnet både er pådriver og vaktbikkje i arbeidet for å ivareta og fremme menneskerettighetene, sa Graham. Det er kommet inn over 400 innspill fra sivilsamfunnet, og de fleste innspillene er tatt hensyn til i arbeidet med meldingen.

Stortingsmeldingen "Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken"