OPS er en hensiktsmessig organisering av utbygging, drift og vedlikehold av transportinfrastruktur. Med OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier. I vanlige prosjekter har de private aktørene kun ansvar for en av de tre.

-Nye løsninger må tas i bruk hvis vi skal bygge mer effektivt enn i dag. Moderne samferdselspolitikk handler ikke om å bevilge mer, det handler om å tenke nytt. Ved å ta i bruk OPS utløser vi nye måter å tenke og arbeide på, som vil kunne gi mer effektiv veibygging, mer vei for pengene og et bedre livsløpsregnskap, sier Linda H. Helleland.

Et OPS-prosjekt betyr at en offentlig utbygger bestiller en konkret vei- eller jernbanestrekning og definerer hvilken standard og kvalitet man ønsker å ha bygget. Private entreprenører leverer deretter inn anbud. Vinneren av anbudet får ansvar for utbyggingen og får en relativt stor grad av frihet til å planlegge og gjennomføre arbeidet. Utbyggeren bruker sin kompetanse, innovasjonsevne og erfaring til å bygge veien på best mulig måte. Som en del av kontrakten får utbyggeren også i oppdrag å vedlikeholde veien eller banestrekningen, som regel i rundt 25 år.

- Bruken av OPS er viktig for å sikre at nye samferdselsprosjekter blir bygget ut raskest mulig. Derfor er det gledelig at de fire samarbeidspartene nå er enige om å øke bruken av OPS. De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til 8 milliarder kroner, sier stortingsrepresentant og medlem av transportkomiteen, Torill Eidsheim.

I bytte mot totalpakken som den offentlig utbyggeren bestiller, betaler staten årlig en fast sum til entreprenøren inntil kontrakten utløper. OPS kan gjennomføres både med og uten bompengebetaling.

- Vi legger nå opp til at det frem mot ny Nasjonal transportplan blir vurdert nye prosjekter for OPS. Blant de aktuelle er

  • E16 Oppheim - Skulestadmo i Hordaland
  • E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland
  • E6 Sørfoldtunnelene i Nordland
  • vegstrekninger og fjordkryssinger på E39
  • Ny godsterminal i Trondheimsområdet

I Statsbudsjettet er det allerede varslet at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å starte planlegging av tre prosjekter for gjennomføring som OPS. Disse prosjektene er:

  • E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt i Nordland og Troms
  • rv 3/rv 20 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Hedmark
  • rv555 Sotrasamabandet i Hordaland