Som en del av arbeidet med Nasjonal Transportplan er det nedsatt et eget utvalg som har analysert godsstrømmene. En foreløpig rapport fremlagt i slutten av februar, viser et potensial for overflytting av mellom 5 og 10 millioner tonn gods fra vei til sjø eller bane, og at en slik overflytting vil kreve konkrete og målrettede tiltak.

-Utvalget som utarbeider godsanalysen vil overlevere sin sluttrapport til sommeren. Sjøtransport er et sikkert og miljøvennlig alternativ for transport av gods over lengre avstander. Rapporten vil gi oss et bedre grunnlag for å forstå godsstrømmene og ikke minst hvilke tiltak som vil ha størst effekt for å skape en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, både på kort og lang sikt, sier stortingsrepresentant for Høyre, Helge Orten.

Regjeringen har allerede gjennom budsjettene for 2014 og 2015 vist både vilje og evne til å sette av tilstrekkelige midler til utvikling av farleden. Tidligere i år la regjeringen frem sin havnestrategi. Regjeringen avvikler ordningen med såkalte utpekte havner, og satser på utvikling av stamnetthavnene. En god havnestruktur vil kreve økt samarbeid og mer konsentrasjon av gods i effektive havner. I budsjettet for 2015 er det satt av midler for å stimulere til økt havnesamarbeid. I arbeidet med Nasjonal transportplan blir det viktig å bygge opp stamnetthavnene som de viktige logistikk-knutepunktene de er, med tilhørende infrastruktur. Samtidig er det viktig å ivareta mangfoldet og de forskjellige funksjonene havnene i Norge har. En stor del av havnene er ikke store transporthavner, men har viktige funksjoner for lokalsamfunnene og regionene de betjener.

-Ambisjonen om mer gods fra vei til sjø er en felles målsetting for en samlet komite og et samlet Storting. I alt for mange år har dette vært fine ord i festtaler. Nå er vi i gang med å gjennomføre viktige tiltak, og godsanalysen vil gi oss et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å utforme en politikk som virker og som bidrar til å styrke sjøtransportens rolle og konkurransekraft, sier stortingsrepresentant for Høyre, Helge Orten.

Regjeringen har også ved flere anledninger gitt uttrykk for at den vil vurdere gebyr- og avgiftsnivået for sjøtransporten. I 2014 ble det vedtatt en ny loslov. Den gir en mer fleksibel og omfattende mulighet for bruk av farledsbevis, noe som vil redusere kostnadsnivået. Regjeringen signaliserte i proposisjonen at den vil vurdere avgiftsnivået knyttet til los, deriblant losberedskapsavgiften.

-Det er naturlig at det samlede gebyr- og avgiftsnivåets betydning vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens maritime strategi, og selvfølgelig i forbindelse med "Grønn skattekommisjon" som skal legge frem sin rapport 1. desember 2015. Avgiftspolitikken har to viktige effekter; den har betydning for kostnadsnivået og dermed sjøtransportens konkurransekraft, og den har betydning for å påvirke miljøvennlig atferd, for eksempel valg av mer miljøvennlig fremdriftsteknologi. Et eksempel på det sistnevnte, er ordningen med en miljødifferensiert losberedskapsavgift, der skip som har mer enn 50 poeng på miljøskipsindeksen får en rabatt på 50 prosent.