Et av Høyres viktigste mål er å skape trygge arbeidsplasser og å holde arbeidsledigheten lav. I fremtiden må vi derfor være like kjent for, og like stolte av, vår evne til innovasjon, nyskapning og gründerskap, som vi er av våre gode velferdsordninger.

For å få det til må vi strekke oss etter noen tydelig mål. Innovasjonen i Norge beskrives i dag som moderat. Høyre mener vi må være blant Europas ledende innovatører, slik våre naboland er. Frem mot 2030 må forskning utgjøre 3 pst av vårt BNP og må ha flere universitetsmiljøer i verdensklasse.

Satsing på Fou

FoU-investeringene i næringslivet må heves kraftig. Et viktig virkemiddel er den såkalte BIA-ordningen (Brukerstyrt innovasjonsarena) i regi av Norges forskningsråd. Ifølge Forskningsrådet gjøres nærmere 50 prosent av FoU-investeringene av bedrifter som har BIA som eneste finansieringskilde for sine innovasjonsprosjekter. I 2012 fikk 67 bedrifter 498 millioner kroner i støtte. Samtidig ble 51 støtteberettigede søknader på til sammen 489 millioner kroner avslått.

Denne ordningen er særlig god den finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, og bringer forskningsmiljøer og bedrifter sammen. Høyre vil derfor over to år trappe opp bevilgningene til ordningen til 1 milliard kroner.

Grønn teknologi

Fremtidens jobber vil ikke komme av seg selv. Det er ingen som vet hva fremtiden vil bringe. Likevel ser vi noen klare tendenser. Todelingen av norsk næringsliv blir stadig sterkere. Den høye norske sysselsettingen har tradisjonelt stått støtt på mange bein. Med en særnorsk svekkelse av konkurransekraften og fallende innovasjonstakt de siste årene, er det mer og mer som står og faller på ett bein: Olje- og gassnæringen. De siste årene har Norge blitt langt mer oljeavhengig.

Norge trenger flere bein å stå på økonomisk. Ett av de nye beina norske arbeidsplasser skal på i fremtiden er miljøteknologi. Høyre vil trappe opp bevilgningene miljøteknologifondet for å bidra til utviklingen av ny, grønn teknologi og arbeidsplasser.

I tillegg foreslår Høyre en kraftig forsterket satsing på innovasjon og nyskaping. Vi vet at en styrking av skaperkraften i norsk økonomi vil gi økt verdiskaping på sikt. Nye produkter, avansert teknologi, smartere løsninger og bedre produksjonsmetoder vil gjøre oss i stand til å hevde oss i verdenstoppen, og gjør at vi kan forsvare et høyt norsk lønnsnivå uten å miste arbeidsplasser.

Høyres viktigste forslag for å skape trygge arbeidsplasser:

1) Økt konkurransekraft

a. Øke satsingen på innovasjon, blant annet ved å styrke BIA-programmet slik at dagens nivå på støtteberettigede søknader kan innfris.

b. Trappe opp bevilgningene til miljøteknologifondet.

c. Etablere en Global Centres of Excellence-ordning for å øke attraktiviteten for selskaper som ønsker å lokalisere sine aktiviteter i Norge i næringer der Norge leder an på kunnskapsfronten.

d. Trappe ned formuesskatten og styrke norsk, privat eierskap.

e. Redusere avskrivningssatsene på driftsmidler og avgrense adgangen til utskrive eiendomsskatt på maskiner og utstyr.

f. Redusere transportkostnadene gjennom raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk

g. Styrke SkatteFunn

2) Mer lønnsomt å jobbe

a. Innføre rett og plikt til aktivitet for sosialhjelpsmottagere.

b. Øke minstefradraget for å gjøre et mer lønnsomt å jobbe.

3) Satsing på kunnskap og kompetanse

a. Styrket kunnskapen i skolen.

b. Styrke både offentlig og privat forskningsinnsats.

c. Flere universitetsmiljøer i verdensklasse.

d. Styrket samarbeid om forskning og innovasjon mellom offentlig og privat sektor.

4) Mindre byråkrati

a. Redusere næringslivets kostnader med å etterleve krav fra myndighetene med 25 pst.

b. Innføre et forenklet lov- og regelverk for små og mellomstore bedrifter.

c. Redusere byråkratiet i virkemiddelapparatet.