Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever og småbarnsfamilier er avhengige av god fremkommelighet og sikre veier. Effektiv transport er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god bypolitikk. Det er derfor Høyre satser sterkt på samferdsel i årets budsjett.

Flere, bedre og tryggere veier

Høyre vil ruste opp norske veier for å bedre konkurransekraften og bygge sikrere veier. Derfor foreslår Høyre å øke bevilgningene til vei betraktelig. Vi følger opp Høyres transportplan 2010-2019, og gir betydelig mer til vei sammenlignet med regjeringens forslag. Høyre følger opp fjorårets trafikksikkerhetsstrategi, som slår fast at Høyre vil senke terskelen for å bygge midtrekkverk. Mens Sverige har om lag 4500 km møtefri vei, har Norge kun 500 km. Regjeringen planlegger å bygge 19 kilometer vei med midtdelere i 2013. Høyres budsjettforslag gir rom for omtrent tre ganger så mye midtrekkverk.

For å få bukt med vedlikeholdsetterslepet, foreslår Høyre å opprette et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner. Avkastningen fra dette fondet skal gå direkte til nødvendig vedlikehold og ta inn det store vedlikeholdsetterslepet som har bygget seg opp på vei og jernbane. Dette ville gitt 2,5 milliarder kroner ekstra hvert år. Høyres veisatsing ville gitt mer trygghet til alle trafikanter som hver dag er avhengig av å komme på jobb, hente barn i barnehagen og transportere varer over kortere eller lengere avstander.

Mer effektiv jernbane

I2011 var færre tog i rute, det var flere innstillinger og flere forsinkelsestimer enn fem år tidligere, samtidig som realøkningen på bevilgningene har vært på hele 68 prosent. Dette viser at utfordringene for jernbanen er mye mer grunnleggende enn bare nivået på bevilgninger.

Høyre vil modernisere Jernbaneverket. Vi vil omorganisere og etablere to statlige selskap, hvorav det ene får ansvar for å administrere utvikling og drift av jernbanens infrastruktur. Selve utførelsen av oppgaven bør i stor grad konkurranseutsettes. Dette selskapet skal også overta eiendomsretten til- og inntekter fra kommersiell drift av stasjonsområder av noe størrelse, foruten kjøreavgiften som i dag. Det andre selskapet skal utføre utbygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur i et konkurranseutsatt marked. Høyre foreslår også å åpne for en avvikling av NSB sitt tilnærmede togmonopol ved å konkurranseutsette flere jernbanestrekninger.

Bedre kollektivløsninger

Høyres vil sørge for et nødvendig løft til kollektivtrafikken. Belønningsordningen for kollektivtransport ble innført sist Høyre satt i regjering, med mål om å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene ved å øke antallet kollektivreiser. Høyre vil sikre alle storbyområder sine berettigede midler når de kan vise resultater i tråd med klimaforliket og forutsetningene for belønningsordningen, uten at man må velge rushtidsavgift som virkemiddel hvis det ikke er ønskelig.

Høyre vil endre, styrke og forbedre belønningsordningen for kollektivtransport. Ordningen må inneholde øremerkede midler til planlegging av bybane- og superbusstraseer. Aktuelle prosjekter til ordningen kan for eksempel være forlengelsen av Bybanen i Bergen, bybane i Stavanger, Fornebubanen, Kolsåsbanen og superbusstraseer i Trondheim. I tillegg er det nødvendig med en målrettet satsing på fleksible samferdselsløsninger, som gjør det enklere å kombinere ulike transportmidler (intermodale løsninger). Høyre vil også stimulere til forsert utbygging og tilrettelegging for sykkel gjennom en egen belønningsordning.

Nye ideer og bedre løsninger

Høyre ivrer etter å ta i bruk de mest moderne og effektive metodene for å løse utfordringene vi har i samferdselssektoren. Vi trenger effektive planprosesser, alternative finansieringsløsninger, bedre lønnsomhetsberegninger, moderne organiseringsformer, mindre byråkrati og mer konkurranse, i tillegg til økte ordinære bevilgninger.

Om det offentlige samarbeider med private aktører for å løse viktige samfunnsoppgaver vil dette kunne gi flere, bedre og tryggere veier, samt en mer moderne jernbane - raskere. For 2013 foreslår Høyre at følgende OPS-prosjekter settes i gang: E39 Rådal – Svegatjønn, E18 Akershus – Svenskegrensen og E18 Vestkorridoren (Oslo-Akershus) og Jernbaneprosjektet Bergen – Arna (Ulrikstunnelen).

Det er viktig å holde trykket oppe på forskningen innenfor samferdselssektoren, blant annet viktig for at Norge skal være i stand til å nå de ambisiøse klimamålene som er satt gjennom Klimaforliket. Transport er en fortsatt en forurensende sektor med stort potensiale for forbedring. Høyre mener at staten må stille opp med forskningsmidler som sørger for at vi finner smartere måter å forflytte personer og gods, og foreslår derfor å reversere statens kuttforslag på forskningsmidler.

Høyres viktigste transportpolitiske prioriteringer

Økning i forhold til regjeringens forslag

Detaljer

Riksveier

+ 800 millioner

Hovedsaklig til midtrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

Planleggingsmidler for OPS-prosjekter

+ 200 millioner

Oppstart av planleggingsfase for nye prosjekter, gjennomført som OPS

Fylkesveier, tilskudd til fylkeskommunene

+ 200 millioner

Til innhenting av vedlikeholdsetterslep og nye trafikksikkerhetstiltak

Belønningsordningen for kollektivtransport

+ 200 millioner

Inkludert tilskudd byområder uten rushtidsavgift

Jernbaneverket, investeringer i linjen

+ 15 millioner

Fullfinansiering heis Holmestrand stasjon

Utredning vedrørende miljø, trafikksikkerhet m.m.

+ 1,3 millioner

Samferdselsforskning

+ 13,5 millioner

Tilskudd Redningsselskapet

+ 20 millioner

Tilskudd som sikrer full drift av hele Redningsselskapets flåte.

Vedlikeholdsfond

50 milliarder