- Høyre mener at systemet må gjennomgås og forbedres. Velferdstjenestene må være best for de som trenger dem mest.

En rapport fra Econ viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne har 2-2,5 ganger høyere helseutgifter enn gjennomsnittet. Egenandelene er ikke utformet i tråd med prioriteringsmålsetningene i Norge, høyt og lavt prioriterte tjenester kan ha de samme egenandelene" uttaler Seniorforsker Berit Bringedal, Legeforeningens forskningsinstitutt(Tidskrift for velferdsforskning no2, 2005). Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten påpeker at bruken av egenbetaling for helsetjenester, medisiner og utstyr i dag fungerer "tilfeldig og inkonsistent i forhold til prioritet."

- Mange har inntekt fra trygdeytelser, og for dem er helseutgiftene er en stor økonomisk belastning. Samtidig mottar nær 900.000 frikort, hvorav mange har god økonomi og lave helseutgifter. Høyre mener det er rimelig at de som har god økonomi kan dekke en større andel av egne helseutgifter, for eksempel til legebesøk og medisiner. Dette kan også frigjøre ressurser til bedre behandling for alle som rammes av alvorlig sykdom. Alle må sikres god tilgang til nødvendige helsetjenester, uavhengig av økonomisk stilling, sier Bent Høie.

Høyre vil ha en gjennomgang av egenandelssystemet for å:

  • få en bedre skjerming av de med store helseutgifter og/eller dårlig økonomi
  • bruke egenandeler som et prioriteringsverktøy, slik at de sykeste får best hjelp.
  • sørge for at egenandelene er i samsvar med målene i helsepolitikken og bidra til å sikre at vi ikke får et todelt helsevesen, der bare de med god økonomi får god helsehjelp.


- Endringene bør i størst mulig grad skje innenfor dagens økonomiske ramme og ikke innebære at de samlede egenandelsbelastningen øker for befolkningen, sier Bent Høie.

Regjeringspartiene AP, Sv og SP var tidligere svært kritisk til egenandeler i helsetjenester, og gikk inn for å redusere disse. Etter frem år med Regjeringen Stoltenberg har egenandelene for helsetjenester økt, og de dårligst stilte får fortsatt ikke god nok hjelp. I tillegg har regjeringspartiene lovet offentlig finansiering av tannbehandling for alle. Dette vil innebære utgifter med 7-9 mrd kr, som i hovedsak vil dekke moderate tannhelseutgifter for det store flertallet med god økonomi og god tannhelse.

- Dette vil svekke muligheten for å sikre bedre helsetjenester til de som rammes av alvorlig sykdom og andre som har behov for helsetjenester. Så langt har regjeringspartiene ikke gjort noe som helst for å innfri dette løftet, men de bidrar til en forventningskrise med å love dette. Høyre vil i stedet prioritere bedre støtte til de som har høye tannbehandlingsutgifter, og bedre helsetjenester til de som er syke, sier Bent Høie.