Samtidig var hun klar på at loven ikke svarer på de utfordringene vi har i barnevernet i dag. – I motsetning til regjeringen vil vi ta alle gode krefter i bruk, sier Helleland.

Hun fortalte om sitt møte med Julie, en flott og ressurssterk jente på 19 år. Fem ganger på to år har barnevernet bedt henne flytte fra skole, venner og omsorgspersoner, og hun har opplevd å få ny saksbehandler hele 24 ganger under barnevernets omsorg. Julie bor nå i en koselig enebolig sammen med fire andre jenter, de ansatte har medleverturnus. Det oppleves trygt og godt at samme omsorgsperson er der når de legger seg og når de står opp igjen. Julie trives i den private barnevernsinstitusjonen, her opplever hun at de voksne bryr seg om henne. Regjeringen har nå bedt Bufetat nedprioritere private barnevernstiltak, som der Julie bor. Ikke fordi de er dårlige eller dyre, men fordi dagens regjering ikke liker private. Julie har fått beskjed om at hun sannsynligvis igjen må flytte fra hjem, lokalmiljø og skole, når det blir ledig plass på en statlig institusjon.

Helleland mener Julies historie tydelig viser at vi ikke er i mål, og beklager at regjeringen setter ideologi foran barnas beste. - Mitt ønske er at barnevernsbarn skal merke at det blir regjeringsskifte, sier Helleland. De skal merke at sikkerhetsnettet er der. At de blir sett og tatt på alvor. At vi er villig til å prøve ut nye ideer og bedre løsninger for å hjelpe dem. Det er viktig fordi få ting så direkte griper inn i livene og skjebnene til enkeltmennesker som barnevernet.

Den grundige evalueringen av forvaltningsreformen har avdekket at barn ikke får et likeverdig tilbud i hele landet. Det er fortsatt store samarbeidsproblemer mellom stat og kommune, det er utfordringer knyttet til dårlig økonomisk styring og kontroll, og det har vært en klar vridning av tiltaksbruk fra institusjon til økt bruk av fosterhjem. Både Helsetilsynet og Riksrevisjonen har avdekket grov svikt i tilsyn og ansvar som kommunene har. Med denne kunnskapen synes Høyre det er påfallende at regjeringen fortsatt vil videreføre hovedlinjene i dagens ansvarsfordeling mellom stat og kommunene. Også fagmiljøer og brukerorganisasjoner etterlyser mer helhetlige og gjennomgripende endringer. Høyre vil gi kommunene et helhetlig, faglig og økonomisk barnevernsansvar. Det forutsetter at kommunene har nødvendig kompetanse, man kan ikke fortsette å ha ansvar for barnevernet med så sårbare barnevernstilbud som en del kommuner dessverre har.

Barna er det mest verdifulle vi har. - Derfor: en stor takk til alle fosterforeldre og barnevernsarbeidere, som gjør en utrolig god innsats for de aller mest sårbare og utsatte av oss, sier Helleland. Høyre er opptatt av at vi må tette de store hullene i sikkerhetsnettet, som gjør at vi ikke får fanget opp alle de barna som trenger hjelpen vår aller mest. En samlet oversikt over Høyres forslag og merknader, og votering i saken finnes her.

BARNEVERNSFAKTA (2011-tall):
· Mer enn 800 barn manglet tilsynsfører (tilsvarer 10 prosent av alle barn i fosterhjem) Fire av ti tilsynsbesøk ble ikke gjennomført.
· Statlig barnevern økte med 230 årsverk til vel 4 600 årsverk. Av økningen var 56 årsverk i institusjoner.
· Andel akuttplasseringer økte fra 11 til 14 prosent.
· Lønnsandel av driftsutg. var 81 % i offentlige institusjoner, 74 % i ideelle og 60 % i andre private institusjoner.


HØYRES FORSLAG I STORTINGET:

FORSLAG FOR BEDRE RETTSSIKKERHET I BARNEVERNET
· opprette en uavhengig lavterskel klageordning for barn og pårørende for å ivareta deres rettssikkerhet
· bidra til at det etableres et tettere samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, politi og arbeids- og velferdsetaten (Nav), for å unngå at barn og unge blir kasteballer mellom offentlige etater.

FORSLAG FOR ET BEDRE BARNEVERN
· Sørge for at alle kommuner er tilknyttet en barnevernsvakt
· Styrke samordningen og oppfølgingen av ettervernet for ungdom i barnevernet
· Bidra til at det etableres et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien.
· Styrke informasjonsarbeidet for at kompetanse om kultursensitivitet i barnevernet gjøres tilgjengelig for, og benyttes av alle barnevernstjenester.
· Utarbeide en handlingsplan for å sørge for at alle barn alle barn under barnevernets omsorg får oppfylt retten til individuell opplæring.

FORSLAG FOR ÅSLIPPE TIL ALLE GODE KREFTER, BEST TILTAK SKAL STYRE VALG AV TILTAK
· Kommunene gis rett til fritt å velge barnevernstiltak etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket.
· Legge til rette for et mangfold av barnevernstilbud ved å sikre stabile og gode rammevilkår også for private tilbud, samt styrke kvalitetskontrollen ved alle barnevernsinstitusjoner.
· Innføre godkjenningsordninger for institusjoner med kvalitetskriterier, samt sikre full åpenhet om barneverntilbudets innhold, kvalitet og pris.
· Åpne for at flere barnevernsaktører kan rekruttere fosterforeldre, og at støtteapparatet rundt fosterfamiliene kan styrkes
· Iverksette en utredning om utforming og innføring av en Internett-basert tjenesteportal med det formål å gi oversikt og et sammenligningsgrunnlag mellom tilbudene, slik at det i større grad blir mulig å velge det beste tilbudet til det enkelte barn/den enkelte ungdom som skal plasseres utenfor hjemmet, øke kvaliteten på det samlede tilbudet samt bidra til full likebehandling mellom offentlige og private aktører.

FORSLAG FOR BEDRE ORGANISERING AV BARNEVERNET
· Kommuner som har nødvendig kompetanse gis et helhetlig faglig og økonomisk ansvar for barnevernstjenesten.
· Fagdirektoratsoppgavene i det statlige barnevernsarbeidet skilles fra det statlige ansvaret for institusjonsbarnevernet
· Legge større vekt på barn og unges behov for stabile omsorgspersoner i utarbeidelsen av turnusordninger for offentlige barnevernsansatte