Av Hårek Elvenes,Stortingsrepresentant H, medlem av justiskomiteen

3000 uoppklarte saker i Romerike politidistrikt, kunne man lese i Romerikes Blad i juli. Politimesteren sendte ut skriv om at hverdagskriminaliteten ikke lenger skulle etterforskes. Alvorlig kriminalitet skulle prioriteres i et forsøk på å få hodet over vannet. Politimesteren utalte at dette var nødvendig fordi politiet har for mange saker som ikke følges opp godt nok. Til NRK uttalte politiadvokat Letnes at antall politijurister har stått på stedet hvil i 14 år.

Denne alvorlige situasjonen har utviklet seg over år, og utfordrer rettsikkerheten. Regjeringen vil ikke sitte med hendene i fanget og se på dette. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet foreslått en økning på 50 politijurister og 12 nye statsadvokater. Politiet må ha ressurser til hele jobben, fra lovbruddet skjer, til nødvendig etterforskning og påtale.

Straffesakskjeden omfatter politiets og påtalemyndighetens arbeid med å etterforske og oppklare kriminalitet, domstolenes iretteføring, og kriminalomsorgens straffegjennomføring. Straffesakskjeden må fungere godt, både innenfor hvert ledd og sett under ett. Mangelen på tilstrekkelig etterforskning- og påtaleressurser og fengselsplasser er blitt en flaskehals i straffesaksbehandlingen. H/Frp-regjeringen er nødt til å rette opp denne unnlatelsessynden som regjeringen fikk i fanget etter regjeringsskiftet.

Politiets viktigste oppgave er å forebygge og bekjempe kriminalitet. Regjeringen er opptatt av folks hverdagstrygghet og styrker politiet med 350 nye politistillinger. Også strafforfølgingen viktigste mål er å virke forbyggende. Gjennom allmennpreventive virkninger skal strafforfølgingen bidra til at potensielle lovbrytere avstår fra kriminalitet.

Regjeringens økte bevilgninger til etterforskningsdelen i politiet er nødvendig. Men det må skarpere lut til. Det er for mange «vanntette skott» mellom dagens 27 politidistrikter som er uheldig for den samlede oppgaveløsningen. Politidistriktenes påtalekapasitet er svært ulik. Frifinnelsesandelen, saksbehandlingstiden og påtaleavgjorte saker varierer for mye mellom politidistriktene.

Færre politidistrikter vil gi langt bedre muligheter til å styrke små og sårbare spesialistmiljøer i distriktene. Ikke minst hva gjelder rekruttering og muligheten til å beholde nøkkelpersonell. Politidistrikter med flere politifolk og spesialister vil styrke kompetansen i hvert politidistrikt innen etterforskning og påtale. Regjeringen vil derfor snart fremme en sak til Stortinget med forslag om et bedre nærpoliti og et mer likeverdig polititilbud for hele landet.