Regjeringen har hatt noen uker på å gjøre noen endringer i budsjettet for neste år.

- Med denne tilleggsproposisjonen tas de første skrittene i en ny og riktig retning. Vi kommer allerede nå med de første leveringene på viktige valgløfter, både innenfor samferdsel, helse, skole og skatt, sier Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten.

Regjeringen baserer sin politikk på et historisk borgerlig flertall som ga grunnlag for samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti og Sundvolden-plattformen.

I forslaget til tilleggsproposisjon har regjeringen prioritert det viktigste først:

- Mer til samferdsel

Regjeringen setter av nærmere 1,5 mrd. mer til riksveg og jernbane enn de rødgrønne. Dette vil blant annet gi rom for nødvendig vedlikehold og opprusting av en rekke tunneler. Infrastrukturfondet etableres i 2014. Fylkene får både låne mer til vei (rentekompensasjonsordningen) og økt direktefinansiering av fylkesveiene.

- Bedre helse og eldreomsorg

Det planlegges å bruke 390 mill. kr. mer til helse og omsorg enn den forrige regjeringen. Flere pasienter vil få behandling fordi regjeringen bruker mer penger på kjøp av ledig kapasitet hos private og ideelle. Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet med flere behandlingsplasser til rusavhengige og styrket satsing på psykisk helsearbeid. Beboere på sykehjem får rabatt dersom de mot sin vilje må ligge på dobbeltrom.

- Et løft for kunnskap

Regjeringens forslag til budsjett gir mer kunnskap i skolen gjennom å satse på læreren. Over 300 mill. kroner mer settes av slik at flere lærere skal få etter- og videreutdanning. Det blir et yrkesfagløft og mer til forskning og utvikling av verdensledende universitetsmiljøer.

- Justissektoren styrkes

Høyre-FrP-regjeringen planlegger 334 mill. mer til politi, fengselsplasser og tiltak på utlendingsfeltet. Flere årsverk frigjøres i politiet slik at politifolk kan konsentrere seg om kjerneoppgavene. UDI blir tilført midler for å sikre raskere saksbehandling.

Allerede i 2014 kommer flere vekstfremmende skattelettelser:

  • Redusert skattesats for enkeltpersoner fra 28 til 27 prosent
  • Arveavgiften fjernes helt
  • Reduksjon i den særnorske formuesskatten
  • Enklere skatte- og avgiftsregler

- Vi gir betydelige skattelettelser både for personer og bedrifter ved å redusere skattesatsen og øke minstefradraget. Disse skattelettelsene treffer godt hos vanlige lønnsmottakere og styrker konkurransekraften, sier Svein Flåtten.

Høyre-FrP-regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å arbeide, spare og investere. Unge får mulighet til å spare mer i BSU. Det årlige sparebeløpet økes til 25.000 og totalbeløpet til 200.000 kroner. Regjeringen trekker de rødgrønnes forslag om økt skatt på salg av bolig (botidsmodellen).

Det legges opp til en moderat og ansvarlig økning i oljepengebruken. Dette er tilpasset de utfordringene norsk økonomi står overfor med blant annet svakere produktivitetsvekst, høyt kostnadsnivå, todeling av økonomien, høye boligpriser, høy gjeld og en aldrende befolkning.

- Det handlingsrommet den økte oljepengebruken gir brukes til vekstfremmende tiltak, sier Flåtten.

Til uken starter budsjettforhandlingene med samarbeidspartiene Venstre og KrF i Stortinget.

Her kan du lese budsjettdokumentene.

Her kommer du til regjeringens statsbudsjettside.